College presenteert begroting 2024

Het Delftse college van burgemeester en wethouders presenteerde vrijdag de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad. De begroting staat in het teken van het versterken van de stad, van ontwikkelen en uitvoeren. 

De komende jaren is er financiële ruimte om stevig te investeren. Hiermee zet het college zich samen met de stad in voor kansengelijkheid, ruimte voor wonen, gezondheid en veiligheid. Het zet zich ook in voor duurzaamheid, de economische kracht van de stad en een bruisend Delft. Extra aandacht is er voor drie noodzakelijke opgaven in Delft: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de energietransitie.

Stevig investeren

Martina Huijsmans, wethouder Financiën: “We brengen de basis op orde en doen wat nodig is voor alle Delftenaren. De komende jaren is er ruimte om stevig te investeren. En voor het uitvoeren van eerdere plannen. Dat zijn grote werken, zoals de Gelatinebrug en Museum Prinsenhof. Maar we maken ook een inhaalslag in het onderhoud van de stad, zoals bruggen en speeltuinen. En met het verminderen van kansenongelijkheid in Delft-West.” 

Geld beschikbaar

Voor die investeringen heeft Delft de komende jaren voldoende geld beschikbaar in de eigen reserves. Daarnaast heeft het Rijk geld beloofd voor de woningbouwopgave. Maar ook voor infrastructuur en openbare ruimte en Delft-West. En de gemeente heeft specifieke uitkeringen ontvangen voor de energietransitie. De gemeente reserveert € 10 miljoen voor Delft-West en € 8 miljoen voor het Innovatiedistrict Delft. Verder gaat er € 10 miljoen naar Museum Prinsenhof en gaat er € 8 miljoen naar de Gelatinebrug. Wethouder Huijsmans: “Door nu te investeren in de stad zorgen we voor blijvende verbeteringen. En we zorgen voor een duurzame, gezonde stad. Nu en in de nabije toekomst.”

Onzekerheid vanaf 2026

Voor de lange termijn blijft die financiële ruimte van de gemeente onzeker. Vanaf 2026 laat de begroting een tekort zien. Vanaf dat jaar krijgen gemeenten van het Rijk ieder jaar minder geld uit het gemeentefonds. De gemeente blijft daarom zorgvuldig omgaan met uitgaven en stuurt bij waar nodig. Ze blijft samen met andere gemeenten in gesprek met het Rijk over voldoende geld voor het uitvoeren van taken. Duidelijkheid over de situatie en de gevolgen daarvan voor Delft laten waarschijnlijk nog langer op zich wachten. Dat komt door de val van het kabinet-Rutte IV. Het college verwacht in de kadernota 2024 meer duidelijkheid te hebben.

Kansen voor iedereen

De komende jaren zet het college in op het vergroten van kansen voor alle Delftenaren. Op die manier kan iedereen meedoen. Zo zet het college zich in voor onderwijs en werkgelegenheid op alle niveaus. Er komt ook meer formele en informele ondersteuning. Die komt in de wijk, dicht bij de mensen. Er is extra aandacht voor kinderen en jeugd. Delft zet bijvoorbeeld in op het versterken van voorschoolse educatie. Dat bevordert kansengelijkheid van kinderen.

Ruimte voor wonen

Het college streeft naar betaalbare woningen en een goede balans van sociale en vrije sector. Er moet betere doorstroming zijn in de bestaande woningvoorraad. Dat gebeurt onder andere met de inzet van huurteams en seniorenmakelaars. En met woningen die aansluiten bij de wensen van ouderen. Delft heeft een stevige woningbouwopgave. Hiervoor stelt het Rijk extra geld beschikbaar.

Gezonde en veilige stad

Delft werkt aan een veilige stad met een gezonde leefomgeving en meer ruimte voor ontmoeting. De gemeente verkent bijvoorbeeld mogelijkheden om zwembad Kerkpolder te vernieuwen en onderzoekt de haalbaarheid van een buitenzwembad. Ook blijft de gemeente ondermijning en overlast tegengaan. De jeugdcriminaliteit moet omlaag.

Duurzame stad

Delft wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De komende jaren is er veel aandacht voor de energietransitie en het werken aan een circulaire economie. Ook gaat de gemeente door met vergroening van de stad en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Ze stimuleert daarbij ook Delftenaren hun tuin groener te maken. Ook het terugdringen van het gebruik van de auto draagt bij aan een duurzame stad. Net als wandelen en fietsen. De gemeente neemt bijvoorbeeld maatregelen voor fietsparkeren in de stad. Ook onderzoekt ze de mogelijkheden voor extra fietsparkeerplaatsen.

Economische kracht

Samen met ondernemers en partners blijft de gemeente de economische kracht van Delft versterken. Het Innovatiedistrict Delft helpt hierbij met werkgelegenheid, wonen en onderwijs. Delft is een bruisende stad met cultuur, actieve verenigingen en een levendige binnenstad. Het college gaat zich extra inzetten voor het versterken van de culturele basis en gaat (culturele) evenementen stimuleren.

Drie opgaven

De gemeente richt zich op drie noodzakelijke opgaven in de stad. Het gaat om het versterken van Delft-West, de ontwikkeling van Innovatiedistrict Delft en de energietransitie. Dat is nodig voor de economische ontwikkeling en een evenwichtige opbouw van de stad. Wethouder Huijsmans: “We gaan nu investeren in wat de stad het hardst nodig heeft. Samen met de raad, stad en partners gaan we aan de slag.” 

Zichtbaarder in de wijken

Ze vervolgt: ”We zetten kennis en kunde in om opgaven in de stad op te lossen. En we leren van ervaringen die we opdoen. Zoals in het programma Wij West in Delft-West. Daar komt een gezamenlijke aanpak van bewoners, instellingen en organisaties in de wijk. We maken er dan ook werk van zichtbaarder en toegankelijk te zijn in de wijken.”

Gemeenteraad besluit

Het college heeft de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Deze neemt in november een besluit over de financiële voorstellen.