Bijzondere bijstand, woonkostentoeslag voor huiseigenaren

De woonkostentoeslag voor huiseigenaren is een vergoeding voor inwoners van Delft met een eigen huis die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag van de Belastingdienst. De vaste lasten zijn moeilijk te betalen bijvoorbeeld door een laag inkomen.

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor de woonkostentoeslag voor huiseigenaren online aanvragen.

Beschrijving

De woonkostentoeslag voor huiseigenaren lijkt sterk op die voor huurders. Deze woonkostentoeslag is voor huiseigenaren met maandelijkse lasten die hoger zijn dan € 752,33 per maand. Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar is dat € 442,46 per maand.

Op zoek naar goedkopere woning?

Als de maandelijkse lasten hoger zijn dan deze bedragen, dan kunt u een aanvraag doen voor de woonkostentoeslag voor huiseigenaren. De woonkostenvergoeding is tijdelijk en in de meeste gevallen wordt een verhuisverplichting opgelegd. Het is goed om te weten dat u maximaal 3 maanden (eventueel te verlengen met nog 3 maanden), de tijd krijgt om te zoeken naar een goedkopere woning.

Voorwaarden

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze toeslag, moeten uw maandelijkse lasten worden bepaald. Er wordt daarbij rekening gehouden met:

 • de rente voor de eerste hypothecaire lening
 • de rente van de tweede en volgende hypothecaire leningen die betrekking hebben op het in stand houden van de woning
 • rioolrechten
 • eigenaarsdeel waterschapslasten
 • erfpachtcanon
 • premies voor verzekeringen tegen brand- en stormschade
 • eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting
 • een vast bedrag voor groot onderhoud (per jaar vastgesteld bedrag door VROM).

Of u de woonkostentoeslag krijgt, hangt ook van het bedrag af dat u ontvangt van de Belastingdienst, de 'Teruggaaf hypotheekrente aftrek'. Afhankelijk van het soort woning, kan er soms ook rekening worden gehouden met bepaalde servicekosten.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

Het bedrag boven de huurgrens komt voor vergoeding in aanmerking. 

Verhuizen

De verplichting tot verhuizing wordt niet opgelegd aan:

 • mensen van 65 jaar en ouder
 • gehandicapten met een aangepaste woning
 • gezinnen die uit acht of meer personen bestaan

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende gegevens mee:

 • de hypotheeklasten (een overzicht)

 • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering?Stuur dan de volgende gegevens mee: 

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.