Regels voor bodemenergie

Regels vanaf 1 juli 2013

De regels voor open en gesloten bodemenergiesystemen (vanaf 1 juli 2013) zijn grotendeels vergelijkbaar. De systemen moeten aan vrijwel dezelfde (soort) eisen voldoen, zoals een rendementseis en maximale retourtemperatuur. Voor open systemen worden deze regels opgenomen in de vergunning. Voor gesloten systemen gelden de algemene regels ‘automatisch’. De algemene regels voor gesloten systemen zijn te vinden in het Activiteitenbesluit (voor inrichtingen, in art. 3.161h t/m 3.16p) en het Besluit lozen buiten inrichtingen (voor niet-inrichtingen, in art. 3a.1 t/m 3a.10).

Regels van vóór1 juli 2013

Is een gesloten systeem gerealiseerd vóór 1 juli 2013? Dan gelden de meeste algemene regels niet voor dat systeem. Wel geldt een eis voor de beëindiging van het systeem. Melden of een vergunning aanvragen niet verplicht. Melden is wél mogelijk en verstandig. Na een officiële melding wordt het systeem namelijk beschermd tegen negatieve beïnvloeding door andere bodemenergiesystemen.

Melden of vergunning aanvragen?

Voor open systemen is een vergunning van de provincie nodig. Voor gesloten systemen groter dan 70 kW bodemzijdig vermogen moet de initiatiefnemer een vergunning aanvragen bij de gemeente. Kleinere gesloten systemen moet u officieel melden bij de gemeente. Maar ligt een klein systeem in een door de gemeente aangewezen interferentiegebied dan moet de initiatiefnemer ook voor dit systeem een vergunning aanvragen. De gemeente is ook toezichthouder op de gesloten systemen. Melden of vergunning aanvragen kan via het Omgevingsloket Online (particulieren) en de Activiteiten Internet Module(voor inrichtingen).

Interferentiegebied

Bodemenergiesystemen hebben thermische invloedsgebieden. Dat zijn relatief koude en/of warme zones in het grondwater in de bodem. Deze koude en/of warme zones zijn aanwezig, omdat water in een buizenstelsel of in de grond wordt gebracht met een andere temperatuur dan de natuurlijke bodemtemperatuur. Bij bodemenergiesystemen in elkaars nabijheid bestaat het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen (interferentie). Interferentie tussen thermische invloedsgebieden van verschillende temperatuur is ongewenst, omdat één zone dan zowel gekoeld als opgewarmd wordt. Hierdoor vermindert het energierendement van de betrokken bodemenergiesystemen.

Het risico dat thermische invloedsgebieden elkaar overlappen (interferentie) neemt toe als bodemenergiesystemen dichter bij elkaar geplaatst worden, kortom bij drukte in de ondergrond. Realisatie van een groot aantal bodemenergiesystemen in een beperkt gebied kan alleen wanneer de systemen ‘slim’ ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. In gebieden met druk op de (energieopslag)capaciteit van de bodem, is het wenselijk dat regie wordt gevoerd om vraag naar en beschikbaarheid van ruimte voor bodemenergie op elkaar af te stemmen .

TU Delft en Nieuw Delft

Om aantasting van de bodem te voorkomen is op 4 juni 2015 de ‘Verordening gesloten bodemenergiesystemen Gemeente Delft 2015’ vastgesteld voor die gebieden in Delft waar ‘drukte’ in de ondergrond wordt verwacht. Drukte (interferentie) wordt verwacht in het TU gebied en Nieuw Delft. Ter plaatse zijn al meerdere bodemenergiesystemen aanwezig en er komen er in de nabije toekomst nog meer bij. De verordening inclusief de bijbehorende Beleidsregel zorgen ervoor dat de aanwezige ruimte in de ondergrond optimaal benut wordt en voorkomt ondoelmatig gebruik door gesloten bodemenergiesystemen.

Wetten en regels