Wat is bodemenergie

Met bodemenergie kunnen gebouwen op een duurzame manier verwarmd en gekoeld worden. Het principe van bodemenergie is dat in de zomer wordt gekoeld met winterkoude en in de winter wordt verwarmd met zomerwarmte die opgeslagen is in de bodem. Hierdoor zijn de jaarlijkse gas/energie kosten lager en ontstaat minder CO2-uitstoot dan bij een conventioneel systeem zoals een CV-installatie. Er bestaan open en gesloten bodemenergiesystemen, beide werken met een warmtepomp. 

Open bodemenergiesystemen

Bij energieopslag met een open systeem wordt warmte en koude opgeslagen in een aquifer; een watervoerend pakket in de bodem. In de zomer wordt uit de koude bron koud grondwater onttrokken waarmee gekoeld wordt. Het opgewarmde water wordt geïnfiltreerd in de warme bron. In de winter wordt dit proces omgedraaid. Veel gebruikte namen voor open systemen zijn warmte- koudeopslag (WKO) en koude- warmteopslag (KWO). Een open systeem kan gebruikt worden vanaf circa 50 woningen en bijvoorbeeld kleine utiliteit.

Gesloten bodemenergiesystemen

Een andere techniek om thermische energie aan de bodem te onttrekken is via een gesloten systeem (figuur 2). Een gesloten systeem onttrekt geen grondwater. Een gesloten systeem heeft één of meerdere lussen in de grond die door geleiding warmte of koude onttrekken. Een andere naam voor een gesloten systeem is bodemwarmtewisselaar. Gesloten systemen kunnen ook toegepast worden bij individuele woningen.

Is bodemenergie iets voor mij?

Op de site WKO-tool kan iedereen eenvoudig  een (gratis) quickscan uitvoeren. Door het aanklikken van een locatie en het invullen van het type gebouw wordt een eerste schatting van de haalbaarheid van een systeem gegeven. Bij het bepalen van de haalbaarheid worden warmte/koude behoefte, bodemopbouw en bestaande regels meegenomen. De tool geeft ook een inschatting van de terugverdientijd.