Energieneutraal in 2050

Klimaatverandering heeft wereldwijde gevolgen, maar vraagt om lokale en regionale aanpassingen. Voor 2020 streeft Delft ernaar om 35% minder CO2 uit te stoten. En in 2050 wil Delft 100% energieneutraal zijn.

Delft is hightech- en ontwerpstad bij uitstek. Delft werkt aan de toekomst. Wat hier vandaag wordt bedacht, wordt morgen toegepast om de wereld aangenamer en duurzamer te maken. Juist in deze innovatieve stad willen we met elkaar deze energieneutrale ambitie realiseren. Alle Delftenaren dagen we uit. Delft wordt groen, wat kun jij doen?

Delft energie neutraal 2050

Energieneutraal Delft houdt in dat er alleen energie van zogenoemde hernieuwbare bronnen - zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte - wordt gebruikt voor alle gebouwen en voor het verkeer en vervoer. Dit is nodig omdat de fossiele brandstoffen opraken en de opwarming van de aarde moet worden beperkt. 

Resultaten geboekt 

Delft heeft sinds 1990 flinke resultaten geboekt. De CO2-uitstoot is al met 15,5 procent verminderd. Voor 2020 mikt Delft op een vermindering van 35 procent CO2-uitstoot en in 2050 moet Delft energieneutraal zijn.

Samenwerken

Deze ambitieuze doelstelling is alleen haalbaar als iedereen meedoet; organisaties en bedrijven, gemeente én bewoners. Delftse organisaties en bewoners beschikken volop over kennis en de mentaliteit om te zoeken naar innovaties.

Zij doen al mee

Deltares, Reinier de Graaf Groep, DUWO, TU Delft, MKB Delft, Haagse Hogeschool, Eneco, Hogeschool Inholland, Hoogheemraadschap Delfland en Woonbron hebben het voortouw genomen. Met het ondertekenen van de ‘e-deal Delft energieneutraal’ hebben deze partijen afgesproken om samen de schouders te zetten onder vermindering van de CO2-uitstoot, door in te zetten op energiebesparing, duurzame productie van energie en intelligente energiesystemen. In 2015 kwamen daar de volgende partijen bij: OrangeGas, The Datacenter Group, Werkse!, NEN, TNO en IKEA. 

Delft wordt groen

Een energieneutrale stad in 2050, dat is beter voor alles en iedereen en uiteindelijk ook minder kostbaar. Daar gaat Delft zich sterk voor maken. Met de campagne ‘Delft wordt Groen’ willen de partijen die het voortouw hebben genomen en de gemeente Delft, inwoners en andere bedrijven stimuleren zuinig te zijn met energie.