‘Aan de slag met uitvoering’

Op vrijdag 26 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de kadernota aan de gemeenteraad gepresenteerd. Deze nota staat in het teken van investeren in Delft en de Delftenaren met de financiële ruimte die er nu is.

Extra geld van het Rijk

Het college richt zich op de noodzakelijke opgaven van de stad: de energietransitie en de gebiedsgerichte programma’s Delft-West (Buitenhof, Voorhof en Tanthof- West) en Innovatiedistrict Delft. Daarnaast zet het college in op het uitvoeren van belangrijke projecten die eerder al zijn voorbereid. Zoals Museum Prinsenhof Delft, de Gelatinebrug en de inhaalslag in het onderhoud van de stad, bijvoorbeeld van speeltuinen. Delft kan nu investeren omdat de gemeente extra geld krijgt van het Rijk. Dit na een gezamenlijk pleidooi van Delft, de regio en partners.

Uitvoeren van projecten

De stad werkt hiermee aan een kansrijk Delft, economische ontwikkeling van de stad, zorg en aandacht voor mensen, duurzaamheid en betaalbare energie. Daarnaast heeft de gemeente eigen geld beschikbaar dat het college wil gebruiken voor het aanpakken en uitvoeren van projecten. In de nota is onder andere € 8 miljoen opgenomen voor het Innovatiedistrict en € 10 miljoen voor Delft-West. Voor de energietransitie is € 15 miljoen vrijgemaakt, boven op de jaarlijkse bijdrage van € 1,9 miljoen van het Rijk.

Samen met de stad

Martina Huijsmans, wethouder Financiën: “Het college wil investeren in dat wat Delft en de Delftenaar nodig hebben. Samen met de stad werken we aan een Delft dat kansen biedt voor alle Delftenaren. Met scholing en goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Een economisch sterke en duurzame stad. Met ruimte voor wonen en een gezonde en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Aan de slag

“De afgelopen jaren hebben we veel belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van projecten die de stad nodig heeft. Met het geld dat nu beschikbaar is, hebben we ruimte voor aanpakken en kunnen we aan de slag met de uitvoering. Dat doen we samen met de stad en de kennis en kunde die Delft rijk is.”

In gesprek met het Rijk

Delft heeft in de komende jaren financiële ruimte om te investeren. Voor de langere termijn is dat niet zeker. “Dit heeft ermee te maken dat het nog onduidelijk is welke bijdragen gemeenten van het Rijk kunnen verwachten vanaf 2026. We blijven daarom zorgvuldig omgaan met onze uitgaven en sturen bij waar nodig. Samen met andere gemeenten blijven we in gesprek met het Rijk over voldoende financiering voor uitvoering van gemeentelijke taken.”

Verkennen

Voor een aantal lopende ontwikkelingen is in de kadernota nog geen investering opgenomen. Hiervoor verkent de gemeente op dit moment wat nodig is in de toekomst en welke oplossingen daarbij passen. Bijvoorbeeld voor de herinrichting van de Gasthuisplaats, voor theater De Veste en fietsparkeren in de stad. Hierover worden nog in deze bestuursperiode keuzes gemaakt. De

Gemeenteraad besluit in juni

In juni bespreekt de gemeenteraad de kadernota met financiële voorstellen. Als de raad ermee akkoord gaat, is dat de basis voor de begroting die de gemeente gaat opstellen voor 2024 en verder.