Begroting 2022 legt scherpe keuzes vast

In de begroting voor 2022 heeft het college scherpe keuzes vastgelegd. Delft moet kosten besparen en beleid versoberen. Het is ook nodig om in de komende jaren de woonlasten voor Delftenaren te verhogen. Voor inrichting en gebruik van de openbare ruimte maakt het college in de begroting extra geld vrij.

Moeilijke keuzes

Het college heeft moeilijke keuzes moeten maken. Dat deed het eerder dit jaar in het herstelplan en in de kadernota. En het college doet het nu ook in de nieuwe begroting. Het zijn keuzes die gevolgen hebben. Denk daarbij onder meer aan de kwaliteit van voorzieningen in de stad. Maar ook voor de woonlasten die Delftenaren moeten opbrengen. De keuzes zijn echter noodzakelijk om de begroting op orde te houden. En ze zijn nodig om ruimte te houden voor uitgaven die de gemeente moet doen voor Delft en voor de Delftenaren.

Financieel gezond

Het is een opgave voor de gemeente om financieel gezond te blijven. Delft staat namelijk voor grote opgaven en moet veel kosten maken. En dat terwijl het Rijk structureel niet genoeg geld geeft voor alle taken. Voor de jeugdzorg komt het Rijk dit jaar wel incidenteel met extra geld. Maar dat is niet genoeg om de stijgende kosten te kunnen opvangen.

Structurele oplossing

De maatregelen die de gemeente moet nemen snijden diep. Delft heeft daarom eerder dit jaar de noodklok geluid. De situatie is onhoudbaar, na jaren van bezuinigingen en het afschalen van ambities. Delft maakt zich er daarom sterk voor dat het kabinet komt met een structurele oplossing. Dat doet ze samen met de provincie en andere gemeenten.

Lasten omhoog

De begroting legt vast dat de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2022 stijgt met alleen de inflatiecorrectie (1,5%). Zoals afgesproken met de raad moet de OZB vanaf 2023 wel (tijdelijk) extra omhoog met 6%. Dat is bedoeld om de begroting te kunnen sluiten. Als het Rijk gemeenten niet genoeg extra geld geeft voor de taken en voorzieningen, is in 2025 opnieuw een stijging van de OZB nodig. Dan gaat het om circa 7%.

Reiniging

Het tarief voor reiniging gaat ook omhoog, per saldo met 9,8%. Dit is nodig omdat de kosten voor verwerking van restafval zijn gestegen. De rioolheffing stijgt eveneens, met 12,9%. Dit komt door hogere kosten, onder meer voor maatregelen die nodig zijn als gevolg van klimaatverandering.

Werken aan de stad

Binnen de mogelijkheden die Delft heeft, wil het college blijven werken aan projecten die belangrijk zijn voor de stad. In de komende periode zet het college in op onder meer de uitvoering van het Warmteplan. Daarover kan de raad in december besluiten. Verder werkt Delft aan de uitvoering van het mobiliteitsplan. Bij de ontwikkeling van Schieoevers Noord komt er ruimte voor onderwijs en de maakindustrie.

Prinsenhof

De plannen voor Museum Prinsenhof Delft krijgen verder vorm, mede door de prachtige gift die de gemeente hiervoor heeft ontvangen. In de binnenstad breidt de gemeente het autoluwplus-gebied uit. De ruimte die vrijkomt, wordt (tijdelijk) ingericht voor onder andere meer groen, verblijven en fietsparkeren.

Extra geld voor openbare ruimte

Ook maakt het college in de begroting extra budget vrij voor inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Het gaat om € 6 miljoen. Het college wil dit geld gebruiken om extra te investeren in een gebied. Dat kan bijvoorbeeld als de bestrating of riolering moet worden vernieuwd.
De gemeente kan het extra geld dan gebruiken om de openbare ruimte ‘van gevel tot gevel’ te vernieuwen en groener in te richten. 

Gemeenteraad besluit

Het college heeft de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. De raad neemt in november een besluit over de financiële voorstellen.