Commissie akkoord met Prinsenhof

Op dinsdag 22 juni vergaderde de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Op de agenda stond onder meer het Museum Prinsenhof Delft. Een ruime meerderheid van de fracties liet weten akkoord te gaan met het voorstel van het college om te starten met de ontwerpfase van de restauratie en renovatie van Museum Prinsenhof Delft.

Woningnood

Diezelfde avond was er een bijeenkomst over woningnood onder jongeren en starters in Delft. De commissie kreeg cijfers over de woningnood in Delft en ging in gesprek met jonge woningzoekers. De bijeenkomst gaf onder meer antwoord op de vragen hoe groot de woningnood onder Delftse jongeren is en hoe die woningnood door hen wordt ervaren.

Jaarrrekening

Tot slot was er deze week een vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Nagenoeg alle fracties reageerden tevreden op het positieve resultaat in de jaarrekening 2020 van 2,1 miljoen euro. Terugblikkend op het afgelopen jaar deelden de fracties ook hun zorgen met het college over de financiële toekomst van Delft, want die is nog lang niet rooskleurig.

Maria Duyst

De commissie Ruimte en Verkeer heeft op donderdag 1 juli haar laatste vergadering voor het zomerreces op de agenda staan. Deze commissievergadering begint om 19.30 uur. De commissie behandelt onder meer het voorstel Grondexploitatie Maria Duyst, de brief van diverse belangenverenigingen over de aanleg van de Rode Loper, voorstellen Omgevingsvisie en Kostenverhaal 2021 plus de jaarrekening 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 Parkeren Delft BV.

Inspreken

Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@delft.nl. Insprekers moeten er rekening mee houden dat de volgorde van de agenda vast staat in verband met de besluitvorming in de raad. Kijk voor meer informatie op de website van de Delftse gemeenteraad.