Gastvrijheid hoort bij Delft

Er is een nieuwe visie gemaakt op de bezoekerseconomie. Deze visie is gemaakt door betrokken partijen uit de stad die hun krachten hebben gebundeld in het Platform toerisme Delft. De gemeente is één van deze partijen.

In 2030 plukt iedere Delftenaar direct of indirect de vruchten van de bezoekerseconomie in Delft. Dat is waar de nieuwe visie van uitgaat. Vijf speerpunten vormen een checklist voor alle projecten en initiatieven.

1 Kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod en erfgoed

Cultuur en erfgoed vormen het fundament voor de bezoekerseconomie. Zonder een levendige (binnen)stad, een kwalitatief en hoogwaardig cultureel aanbod en goed onderhouden erfgoed zou Delft er heel anders uit zien. Dat aanbod moet worden gekoesterd, uitgebreid en een kwaliteitsimpuls krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen en betaalbaar te houden, zijn… bezoekers nodig.

2 Sterke economie

Bestedingen van bezoekers dragen in belangrijke mate bij aan het in stand houden en uitbreiden van bedrijven in Delft. Het zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Door die bestedingen hebben winkels en andere voorzieningen meer toekomstperspectief. Dat helpt om bijvoorbeeld winkelleegstand tegen te gaan en om het voorzieningenniveau op peil te houden. Onder andere hotels, cafés, restaurants, retail en culturele en toeristische instellingen zorgen voor een arbeidsmarkt waarin ruimte is voor werknemers van allerlei achtergronden. Deze sector biedt een diverse mix aan banen, zowel wat betreft het type functies als het benodigde opleidingsniveau.
Een hoog voorzieningenniveau – waaronder een keur aan horeca, retail, culturele voorzieningen, musea en goede vervoersmogelijkheden – in combinatie met het innovatieve karakter van de stad maakt het voor met name kennisbedrijven en -instellingen ook aantrekkelijk om zich in Delft te komen vestigen.

3 Leefbare stad

Een stad die leuk is voor haar inwoners, is ook leuk voor haar bezoekers. Dat is het uitgangspunt voor de bezoekerseconomie. Veel mensen kiezen voor het wonen in een (binnen)stad vanwege het eerder vermelde hoge voorzieningenniveau. Dat kan alleen zo hoog blijven als het voldoende bezoekers trekt – Delftse bezoekers, maar ook bezoekers uit de regio, Nederland en de rest van de wereld.
De reuring die dat met zich meebrengt, wordt door sommigen op bepaalde momenten als overlast ervaren. Daar komt bij dat Delft tot 2040 15.000 woningen en 10.000 banen aan de stad wil toevoegen, vergeleken met 2017. Dat zorgt voor extra druk op de binnenstad en de voorzieningen. Om Delft leuk en leefbaar te houden, is het nodig invloed uit te oefenen op het gedrag van bezoekers, en om bezoekersstromen zorgvuldig te managen.

4 Duurzame sector

Bezoekers zijn zich steeds bewuster van de milieu-impact van hun reisgedrag en zoeken steeds vaker naar duurzame(re) alternatieven. De stad kan daarvan gebruikmaken door duurzame vervoersmiddelen – fiets en openbaar vervoer – aan te bieden. Ook worden waar mogelijk bestaande richtlijnen, duurzaamheidscertificering, technologieën en applicaties (beter) ingezet om duurzame ontwikkeling van horeca, evenementen, toeristisch-recreatieve en culturele voorzieningen te bevorderen.

5 Gastvrije ervaring

Gastvrijheid is dé randvoorwaarde voor een gezonde en evenwichtige bezoekerseconomie – met de Delftenaren zelf als ambassadeurs van hun gastvrije stad. Van belang is dat iedereen – van hotelreceptionist tot BOA, van taxichauffeur tot stadsgids – bezoekers zo gastvrij mogelijk behandelt. Een gastvrije stad is ook een bereikbare en toegankelijke stad – ook voor bezoekers met een lichamelijke beperking – en met een mooie, schone en veilige openbare ruimte.

Toetssteen

De visie vormt de leidraad om met alle belanghebbenden de komende jaren te werken aan een bezoekerseconomie die bijdraagt aan een duurzame, leefbare en welvarende stad. Deze visie is ook het startpunt én toetssteen voor acties, initiatieven en samenwerkingsverbanden – dragen die wel bij aan de ambities om in 2030 te komen tot een welvarend, duurzaam en leefbaar Delft? Intensieve samenwerking is nodig om deze plannen te realiseren. Miriam Notten, voorzitter van het Platform toerisme Delft, ziet deze visie dan ook als een uitnodiging aan iedereen die kan en wil helpen om onze ambitie te realiseren. “We hebben een uitdagende ambitie voor de bezoekerseconomie van Delft. Bij het realiseren daarvan kunnen we echt alle hulp gebruiken!”

De visie Toerisme Delft is te vinden op de website van de gemeenteraad.