Gat in begroting centraal

Bijna alle raadsfracties hebben in hun digitale algemene beschouwingen op donderdag 15 oktober aandacht gevraagd voor de verslechterde financiële situatie van de gemeente Delft. Er is een tekort in de programmabegroting 2021-2024, maar ondanks dat wil het college vasthouden aan de ingezette koers. B&W willen Delft versterken als een prettige, vitale, veilige en verbonden stad. Tot tevredenheid van de coalitiepartijen.

Kabinet moet met geld komen

Dat het in 2021 niet lukt om de eindjes aan elkaar te knopen, komt volgens het college niet alleen door de coronacrisis. De rijksoverheid bezuinigt en er zijn tekorten in het sociaal domein. Samen met andere gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt het Delftse college de komende tijd de boodschap in Den Haag te blijven herhalen. Het kabinet moet met meer geld over de brug komen.

Standpunten van de politieke partijen

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van deze vergadering, inclusief de beschouwingen van de 11 raadsfracties. De afrondende behandeling vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 5 november. De raad kan in die vergadering via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken het beleid bijsturen.

Uw mening
Uw mening