Haaglanden gaat voor 75.000 woningen

Bestuurders van provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties in Zuid-Holland en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s ondertekend.

Twee derde betaalbaar

Met de ondertekening laat Zuid-Holland haar ambitie zien. Tot 2030 wil ze maar liefst 250.000 woningen bouwen. De regio Haaglanden is verantwoordelijk voor ongeveer 75.000 nieuwe woningen. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn. Woningbouwcorporaties bouwen de helft daarvan.

Groot woningtekort

Er is een groot woningtekort in Haaglanden. De prijzen van huur- en koopwoningen zijn sterk gestegen en de bevolking is hard gegroeid. Daarom slaan in Haaglanden gemeenten, provincie, rijk en woningcorporaties de handen ineen om oplossingen te vinden. Marktpartijen, netbeheerders, drinkwaterbedrijven en huurdersorganisaties ondersteunen dat.

Goede afspraken

Voorzitter van de Bestuurlijke Tafel Wonen, Ronald Weerwag: “We hebben weinig tijd. Het is een complexe opgave om de ruimte optimaal in te vullen. En dat moet binnen heel veel randvoorwaarden tegelijk. Maar in de realisatieagenda hebben we hier goede afspraken over gemaakt. Nu komt het erop aan dat iedereen samenwerkt en zich maximaal inspant.”

Plannen voor Delft

Karin Schrederhof, wethouder Wonen: “In Delft zien we deze agenda als een gezamenlijk gedragen opgave. We gaan samen aan de slag om te kijken hoe we deze kunnen realiseren. Betaalbare woningbouw wordt meer en meer belangrijk. Van de voorgenomen nieuwbouw inclusief studentenhuisvesting in Delft is 64% betaalbaar. Dat sluit al nagenoeg aan bij de ambitie van 67% van het Rijk.

Corporaties belangrijkste parters

Ze vervolgt: “Corporaties zijn daarbij onze belangrijkste partners. We hebben elkaar nodig om belemmeringen in de woningbouw weg te halen. Daarvoor gaan we intensiever monitoren en bijsturen op de nieuwbouwprogrammering. We richten een zogenoemde lokale bouwtafel op. We gaan in gesprek met de provincie Zuid-Holland, ontwikkelaars en corporaties om projecten tot stand te laten komen.”

Binnenstedelijk

Het accent van de woningbouwproductie ligt op binnenstedelijke ontwikkelingen. Het gaat dan om transformatie, een extra verdieping op bestaande woningen of gebouwen en flexwoningen. Maar de focus ligt ook op grote projecten zoals Schieoevers in Delft. Daar worden ‘nieuwe stukken stad gebouwd’. Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen het toevoegen van woningen belangrijk. De uitdaging ligt ook nadrukkelijk in de kwaliteit, voorzieningen, milieu en bereikbaarheid.

Maatregelen zijn nodig

Weerwag: “Wij zijn blij dat alle partijen in deze realisatieagenda onderkennen dat er een robuust maatregelenpakket nodig is. We onderkennen ook dat de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een coördinerende rol oppakt. Die rol pakt hij op naar de andere departementen voor de opgaven die samenhangen met woningbouw. De minister heeft toegezegd zich maximaal in te zetten. Hij wil samen met de verantwoordelijke collega-ministers oplossingen vinden voor de problemen die de woningbouw- en betaalbaarheidsambities in de weg zitten.”