Meedoen, ontwikkelen, innovatie

Het college heeft een cultuurkader vastgesteld tot 2030. Het is opgesteld in een periode waarin cultuur ‘gesloten’ was – en enorm werd gemist. Dit cultuurkader erkent de waarde van cultuur, voor de individuele Delftenaar én voor de stad, uit maatschappelijk en economisch oogpunt.

Hoe zorg je voor een passend cultureel voorzieningenniveau? Zowel voor de buurten als voor de binnenstad? En voor nu en in de toekomst? Het cultuurkader geeft antwoord op deze vragen. Voor de kortere termijn gaat het om het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronapandemie. Voor de langere termijn gaat het erom de culturele infrastructuur in de stad te behouden en verder te ontwikkelen. Het cultuurkader richt zich op drie aspecten: meedoen, ontwikkeling van de stad en innovatie.

Meedoen

Bij meedoen gaat het erom dat drempels om mee te doen worden weggenomen. Het college wil cultuur voor iedereen toegankelijk te maken – als bezoeker, maar vooral als deelnemer. De kracht van cultuur is dat het actief bijdraagt aan samenhang en verbinding tussen inwoners in de wijken. Cultuur werkt preventief en draagt bij aan kansengelijkheid. In Delft moet iedereen kunnen meedoen, vanuit eigen interesses, passies en talenten. Dat maakt het belangrijk om te zorgen voor een ‘inclusief’ en een divers cultuuraanbod.
Het cultuurkader richt zich op verbinding tussen bewoners, een toegankelijk cultuuraanbod voor iedereen en op cultuureducatie.

Stad in ontwikkeling

Cultuur is niet alleen van belang voor ieders individuele (talent)ontwikkeling. Cultuur draagt ook bij aan de ontwikkeling van de stad. Het maakt Delft een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken, en om te bezoeken. Met een aantrekkelijk en onderscheidend cultuuraanbod kan Delft haar positie versterken als kwalitatief hoogwaardige vestigingsplaats voor bewoners en bestemming voor bezoekers. Cultuur draagt zo bij aan de bezoekerseconomie. Cultuur als motor voor een stad in ontwikkeling kan daarom op onderdelen nog worden versterkt. Bijvoorbeeld door creatieve bedrijvigheid meer en betere faciliteiten en ruimte te bieden.
Het cultuurkader richt zich op cultuur tijdens en na corona, een onderscheidend en vindbaar aanbod, op bezoekers en bewoners, en op voorzieningen die passen bij een stad in ontwikkeling.

Innovatie

Het Delftse dna bestaat voor een groot deel uit wetenschap, technologie, innovatie en creativiteit. Die vormen – samen met historie – het unieke karakter van Delft. Dit zie je en beleef je in de stad. Het cultuurkader biedt ruimte om een brug te slaan tussen innovatie en cultuur. Om met nieuwe vormen van cultuur op een creatieve manier een breed publiek te bereiken.
Het cultuurkader richt zich op Delft als podium voor cultuur en innovatie, ook als onderdeel van gebiedsontwikkelingen.

Financiële ruimte

Het Cultuurkader Delft 2021-2030 is opgesteld tijdens de coronapandemie – een tijd waarin de cultuursector en cultuurbeleving onder grote druk stond en waarin de financiële ruimte bij de gemeente beperkt was. In de komende jaren houdt de gemeente weinig ruimte om extra te investeren. Toch ziet het college genoeg mogelijkheden om te starten met de uitvoering van dit cultuurkader door tijdens en na corona met name in te spelen op het toekomstig herstel in de sector. Als er in de toekomst meer financiële ruimte ontstaat, en aanvullende financiële middelen voor cultuur beschikbaar worden gesteld, dan kunnen voorstellen die passen binnen de ambities van het cultuurkader verder worden uitgewerkt. Voor nu zet het college in op acties die incidenteel bekostigd kunnen worden uit de coronamiddelen vanuit het Rijk. Daarnaast is in de Kadernota 2021 voorgesteld om middelen vrij te maken voor De VAK.

Het college heeft de raad afgelopen week het cultuurkader toegestuurd. Het cultuurkader wordt naar verwachting behandeld in de commissie Economie, Financiën en Bestuur en daarna in de gemeenteraad van 30 september. (Illustratie: Delta3)