Nog geen besluit scholen in Tanthof

Het college van B & W heeft nog geen definitief besluit genomen over een centrale locatie voor de basisscholen in Tanthof. Het bouwprogramma is fors. Dit geldt voor beide locaties. Om het bouwprogramma te verkleinen en te verzachten is een vervolgonderzoek nodig. De locatie aan het Vietnampad valt af en de locatie bij de kinderboerderij wordt nader onderzocht.

Groene campus

Dat betekent dat het college wil onderzoeken of een gezamenlijke groene campus mogelijk is op de locatie van de kinderboerderij. De scholen zijn bereid hun programma hiervoor te verkleinen. De locatie aan het Vietnampad valt af als mogelijke locatie. Hier zijn te weinig mogelijkheden om het programma te verkleinen en te verzachten en de verkeersveiligheid te beheersen.

Verkleinen

In opdracht van de gemeente heeft Nohnik een studie uitgevoerd waarbij is gekeken naar de ruimtelijke en landschappelijke aspecten van beide locaties. Nohnik concludeert dat de opgave op beide locaties in de wijk fors is. Daarbij adviseert Nohnik om te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door bijvoorbeeld functies elders in de wijk te huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te verminderen.

Analyse

De gemeente heeft geanalyseerd of een dergelijke stap op beide locaties reëel is en geconstateerd dat dit bij de locatie aan het Vietnampad niet het geval is. Dit is vanwege de beperkte ruimte rondom de locatie zelf (strakke begrenzing rondom de locatie in combinatie met de tramlus) en de mogelijkheden om bijvoorbeeld sportfaciliteiten in de directe nabijheid te realiseren.

Verkeer

Daarnaast heeft Antea een verkeersstudie uitgevoerd. Daarbij is met name gekeken naar bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid. Dit onderzoek laat zien dat er voor beide locaties verkeerskundige inpassingen mogelijk zijn, maar dat dit voor de locatie bij de kinderboerderij aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt. Daarbij gaat het vooral om het beheersen van de mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s. Dat is een belangrijk aandachtspunt vanuit de wijk.

Vervolgonderzoek

Op basis van bovengenoemde aspecten heeft het college besloten geen vervolgonderzoek voor de locatie aan het Vietnampad te starten. Voor de locatie in en rond de kinderboerderij ziet de gemeente wel kansen voor verkleining en verzachting van het programma. Een belangrijk uitgangspunt is een goede omgang met de bestaande kwaliteiten van de locatie. Het doel is om de cultuurhistorische en ecologische waarden zo min mogelijk aan te tasten en waar mogelijk te versterken. Een groene campus zou een oplossing kunnen zijn. Antea heeft bovendien geconcludeerd dat de huidige infrastructuur bij het Vietnampad al voor een belangrijk deel kan voorzien in een goede en veilige bereikbaarheid.

Nog geen definitieve keuze

Onderwijswethouder Hatte van der Woude: “Er is op dit moment dus nog geen definitieve keuze gemaakt voor een locatie. We willen graag samen met onder andere de scholen, de stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, en de stichting Kindertuin De Boterbloem onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke groene campus in ruimtelijk en financieel opzicht mogelijk is. Dus een scholencluster inclusief een inpassing van de kinderboerderij en de kindertuinen op de locatie. Het kan ook zijn dat de uiteindelijke conclusie luidt dat het niet haalbaar is.”

Zorgvuldige afronding

“We hebben in het vervolgtraject oog voor ieders belang en willen dit belangrijke proces zorgvuldig afronden. In het belang van de scholen, maar zeker ook in het belang van de kinderboerderij, de kindertuinen en uiteindelijk de hele wijk”, aldus gebiedswethouder Karin Schrederhof.

1 maart 2021

Het is de verwachting dat uiterlijk 1 maart 2021 het vervolgonderzoek is afgerond. Het college van B&W neemt dan een definitief besluit. De raad beslist uiteindelijk over de wijziging van het bestemmingsplan.

Meer weten? Lees dan meer over het collegebesluit en de bijbehorende stukken.

Uw mening
Uw mening