Samenwerking op Schieoevers verlengd

De gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) blijven samen werken aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers. Op vrijdag 4 juni ondertekenden wethouder Stephan Brandligt en voorzitter Nils Eekhout van Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) een nieuwe versie van hun convenant om de samenwerking voort te zetten. Beide partijen zijn blij met de huidige werkwijze.

Afspraken

De gemeente Delft heeft hoge ambities voor bedrijventerrein Schieoevers. Schieoevers Noord wordt getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied, waar tegelijkertijd gewerkt, gewoond én gerecreëerd wordt. Een plek waar gevestigde bedrijven kunnen blijven en kunnen groeien en waar innovatie werkelijkheid wordt. Waar duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingen elkaar ontmoeten. En waar werken, wonen en recreëren nieuwe combinaties vormen. Schieoevers Zuid wordt een toekomstbestendig en duurzaam industrieterrein. Hier is ruimte voor bedrijven die vanuit de milieuregels verder van woningen af moeten liggen. Voor bedrijven die zich richten op circulaire economie en hightech systemen en materialen. En voor bedrijven waarvoor het nodig is dat ze aan het water liggen.

Nils Eekhout, voorzitter BKS: “Afgelopen jaren hebben partijen een samenwerking ervaren waar beiden blij van worden. Er wordt informatie gedeeld en koers bepaald, in een vroeg stadium. Door deze open manier van werken is gebleken dat we de energie gelijk kunnen richten. Dat we daadwerkelijk SAMEN aan hetzelfde doel kunnen en willen werken. Natuurlijk zijn er soms tegengestelde belangen maar belangrijk is dat binnen de context van dit convenant een dialoog mogelijk is waardoor er begrip is van en over de wederzijdse belangen en overwegingen.”

Vooruitkijken

Met deze samenwerking komt Schieoevers Noord steeds dichterbij om als bedrijventerrein hét voorbeeld te worden van een goede integratie van wonen en werken in een gemengd milieu. Schieoevers Zuid biedt juist een onderscheidend vestigingsmilieu voor HMC- en watergebonden bedrijven. De gemeente en BKS hebben bovendien de ambitie uitgesproken dat Schieoevers een showcase wordt voor andere bedrijventerreinen in Nederland op het gebied van technologische vernieuwing en duurzaamheid. Bestaande bedrijven kunnen daarbij door functioneren en blijven bijdragen aan de economische ontwikkeling van Delft.

Wethouder Stephan Brandligt: “Wij zijn blij met voortzetting van de samenwerking. Komende jaren gaan we samen verder werken aan de doelen voor Schieoevers. Te denken valt aan het stimuleren van het vestigingsklimaat voor de innovatieve maakindustrie, het integreren van een doorlopende leerlijn, het aantrekken van de goede huurders, het uitwerken van het woonwerkakkoord en het stimuleren van nieuwe mobiliteitsconcepten in Schieoevers algemeen en rondom het station Delft Campus in het bijzonder.”

Balans tussen wonen en werken

De ambitie om woningen te realiseren op bedrijventerrein Schieoevers sluit aan bij de woningbouwopgave waar Delft voor staat. Volgens de Verstedelijkingsagenda van de provincie Zuid-Holland moeten er de komende jaren 170.000 nieuwe woningen worden gebouwd op 13 bestaande binnenstedelijke locaties in de 8 steden die onderdeel zijn van de Verstedelijkingsalliantie (Dordrecht – Rotterdam – Schiedam – Delft – Rijswijk – Den Haag – Zoetermeer – Leiden). Schieoevers is één van die dertien locaties.

Schieoevers is ook belangrijk voor het versterken van de Delftse keten van kennis en economie. Er komt steeds meer ruimte voor bedrijven in de innovatieve maakindustrie. In Schieoevers Noord vooral voor bedrijven die nieuwe producten ontwerpen en testen; in Schieoevers Zuid vooral voor bedrijven die nieuwe producten maken. In de ruimtelijk-economische visie van de gemeente Delft is ook een forse werkgelegenheidsambitie voor Schieoevers geformuleerd. Samen zoeken gemeente en BKS naar een goede balans tussen wonen en werken in het gebied. Het convenant tussen beide partijen geeft richting aan de samenwerking.