Toekomstperspectief voor Delft West

Kansen eerlijker verdelen door talenten beter te benutten. Dat is de gedachte achter het NPLV, het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarmee investeert het kabinet structureel en fors in het verbeteren van de leefbaarheid in twintig Nederlandse leefgebieden. Delft doet mee met een programma in Delft West. En dan met name in de wijken Voorhof, Buitenhof en een deel van Tanthof.

Extra aandacht, extra investeren

Al een aantal jaren is de gemeente nauw betrokken bij diverse wijken en buurten in Delft West, zoals in Buitenhof. De komende jaren wil de gemeente extra investeren in deze wijken. Daarom heeft de gemeente zich in de afgelopen maanden ingespannen om bij het NPLV aan te sluiten. Het college is blij dat dit is gelukt. Daarmee krijgt de gemeente de komende jaren ondersteuning vanuit het Rijk. De gemeente kan deze wijken extra aandacht geven. De bewoners krijgen zo een beter perspectief op de toekomst.

Gelijke kansen

“Wij vinden het niet rechtvaardig als mensen met een achterstand aan hun toekomst beginnen”, aldus wethouder Karin Schrederhof. “Daarom doen we graag mee aan het NPLV. De kans op een goede toekomst moet niet afhangen van waar je woont. Of in welk gezin je opgroeit. Iedereen verdient even veel kans daarop. Kansengelijkheid staat ook hoog op de agenda van ons coalitieakkoord.”

Meer doen voor bepaalde wijken

Burgemeester Marja van Bijsterveldt laat weten blij te zijn dat Delft mee kan doen. “Dit sluit aan bij de breed gedragen wens in de gemeenteraad om meer te doen voor bepaalde wijken in de stad. Daarmee wil de raad schulden, criminaliteit, eenzaamheid en andere maatschappelijke problemen een halt toeroepen en tweedeling voorkomen.”

Eigen toekomst

“Daarnaast biedt het NPLV ook andere kansen. Zo is een van de voorwaarden om mee te doen de betrokkenheid van de bewoners in de wijk zelf. Bewoners krijgen mogelijkheden om de toekomst van hun wijk mede vorm te geven. Ze dragen immers zélf plannen aan om de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt te verbeteren. Zo kunnen ze mede de regie voeren over hun eigen toekomst.”

Lokaal bepaalt

Het Rijk heeft geleerd van eerdere plannen voor wijkaanpak. Het legt de plannen niet meer op vanuit Den Haag. Die moeten uit de wijk zelf komen. Het Rijk stelt wel voorwaarden aan deelname aan het NPLV. Zo moet de gemeente voorrang geven aan de aanpak van dit gebied. Er moet een zogenoemde ‘lokale alliantie’ komen. Het gaat dan om partijen als politie, corporaties, scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven. De burgemeester is de voorzitter van de overleggen met deze alliantie. De alliantie moet een plan maken waar alles inzit dat het gebied nodig heeft als het gaat om wonen, werken, inkomen, onderwijs, veiligheid en gezondheid.

Om hoeveel geld gaat het?

In eerste instantie ontvangt de gemeente geld om het programma te kunnen draaien. Het gaat om een half miljoen euro per jaar. En dat geldt in elk geval voor de eerste drie jaar. Daarnaast hebben deelnemende gemeenten een streepje voor bij subsidieaanvragen. Ook andere ministeries sluiten met de benodigde middelen aan op het Nationale Programma. Daarom is het belangrijk om goede gebiedsgerichte, integrale plannen te maken en in te dienen bij het Rijk.

Meer kansen

De gemeente gaat de komende maanden een programma-aanpak maken. Dat doet ze samen met bewoners en partners in de wijken. Het moet ertoe leiden dat bewoners meer kansen krijgen op een goede toekomst. Waar goed onderwijs en goed wonen en werken bereikbaar zijn voor bewoners uit deze wijken. En kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien.

Kijk voor meer informatie op de website van Volkshuisvesting Nederland.

Uw mening
Uw mening