Onderzoek onderhoud openbare ruimte 2020

In juli 2020 hebben leden van het Delft Internet Panel meegedaan aan een onderzoek naar tevredenheid over het onderhoud van de openbare ruimte in hun wijk. 1.343 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 58%.

Tevredenheid over voorzieningen

De panelleden kregen de vraag in hoeverre zij tevreden of ontevreden zijn over kenmerken van voorzieningen in de openbare ruimte in hun wijk. De kenmerken gaan over de aanwezigheid van voorzieningen, het schoonhouden en het onderhoud. En bij enkele specifieke voorzieningen de werking ervan.

In tabel staan de voorzieningen in de wijk waarover meer dan de helft van de deelnemers (zeer) tevreden is.

Voorzieningen % (zeer) tevreden
Onderhoud van de openbare verlichting 82%
Onderhoud van tunnels 68%
Schoonhouden (vegen) van de fietspaden 66%
Huisvuil ophalen 64%
Onderhoud van de fietspaden 63%
Schoonhouden (vegen) van stoepen en straten 60%
Zichtbaarheid van de verkeersborden 58%
Aantal speelvoorzieningen 55%

Het meest ontevreden is men over de volgende voorzieningen:

Voorzieningen % (zeer) ontevreden
Aantal prullenbakken 35%
Aantal fietsparkeergelegenheden 35%
Schoonhouden van groenvoorzieningen 32%
Schoonhouden van grachten, singels en andere watergangen 24%
Legen van prullenbakken 23%
Aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen (laadpalen) 23%
Schoonhouden (vegen) van stoepen en straten 21%

De inwoners van Delft zijn alleen over het aantal fietsparkeergelegenheden en aantal prullenbakken iets meer ontevreden dan tevreden. Bij alle andere voorzieningen overtreft de tevredenheid de ontevredenheid, vaak zelfs in ruime mate.

Bovenstaande cijfers zijn totalen voor heel Delft. Op niveau van de individuele wijk is er soms wat meer ontevredenheid. De bewoners van Vrijenban, Tanthof, Buitenhof, Voorhof en Wippolder zijn meer ontevreden dan tevreden over het aantal prullenbakken in de wijk. In de binnenstad, Hof van Delft en Wippolder zijn meer ontevreden dan tevreden bewoners over fietsparkeergelegenheden.

In Buitenhof en Voordijkshoorn is ontevredenheid over het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen. Het schoonhouden van groenvoorzieningen zorgt voor relatief veel ontevredenheid in Hof van Delft.

Hinderbronnen

Deelnemers kregen de vraag in hoeverre zij in hun wijk last hebben van bepaalde hinderbronnen. De tabel laat zien welk percentage van de Delftenaren middelmatig tot veel last ondervindt. In de derde kolom staan de wijken waar de hinderbron voor meer dan gemiddeld last zorgt.

Hinderbron Middelmatig
tot veel last
Vooral veel last in
Zwerfvuil 58% Vrijenban, Hof van Delft, Voorhof,
Tanthof, Buitenhof
Hondenpoep 43% Vrijenban, Tanthof, Buitenhof
Onkruid op straat of stoep 43% Vrijenban, Tanthof, Hof van Delft
Drijfvuil op water 35% Binnenstad, Voorhof, Voordijkshoorn
Overmatig regenwater 24% Hof van Delft, Tanthof, Voorhof,
Buitenhof
Ratten 19% Tanthof, Voorhof, Buitenhof
Grondwater 14% Binnenstad, Vrijenban, Hof van Delft
Stank van oppervlaktewater 13% Tanthof, Buitenhof, Voordijkshoorn

Melden bij de gemeente

In de 6 maanden voor het onderzoek heeft 31% van de Delftenaren bij de gemeente een melding over de buitenruimte gemaakt. 69% heeft dat niet gedaan. Voor de melding maakte men in de meeste gevallen gebruik van de gemeentesite (47%). Gevolgd door de buitenbeter app (33%) en het telefoonnummer 14015 (11%). Van WhatsApp, Facebook en Twitter werd voor het maken van een melding nauwelijks gebruik gemaakt.

De meldingen gingen over allerlei elementen uit de openbare ruimte. De meldingen over afval waren met 31% het meest talrijk.

Afhandeling van de melding

De helft van degenen die een melding hebben gemaakt was (zeer) tevreden over de afhandeling ervan. 33% was (zeer) ontevreden, 15% tevreden noch ontevreden en 2% wist het niet meer.

Velen waren ontevreden omdat een oplossing uitbleef (43%). Anderen kregen geen terugkoppeling over hun melding (27%). Terwijl het bij weer anderen te lang duurde voordat de melding was afgehandeld (14%).

Eigen initiatief en steun vanuit gemeente

De gemeente biedt verschillende mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met het opfleuren of schoonhouden van de straat of de buurt. De tabel laat zien in hoeverre de deelnemers hiervan op de hoogte zijn.

Op de hoogte van gemeentelijke steun Percentage
Ja, ik wist dit en ik doe zelf ook iets 20%
Ja, ik wist dit, maar ik doe zelf (nog) niets 23%
Nee, ik wist dit niet, maar ik doe zelf al wel iets 20%
Nee, ik wist dit niet en ik doe zelf (nog) niets 37%

De deelnemers kregen de vraag wat zij zelf doen om de straat of buurt schoon te houden, dan wel op te fleuren. Een meerderheid geeft aan zwerfvuil op te ruimen (63%) en de stoep rond het huis onkruidvrij te houden (61%). Bijna een kwart van de deelnemers onderhoudt een geveltuintje.

Van de deelnemers die aangeven zwerfvuil op te ruimen doet 15% dit dagelijks. En 44% wekelijks.

Leefomgeving klimaatbestendig maken

In het onderzoek gaven de deelnemers aan of zij weten wat zij zelf in hun eigen tuin kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Zoals gevolgen van extreem weer, veel langere drogere periodes en vaker en heftiger regenbuien.

Maatregelen in eigen tuin Percentage
Ja en ik neem zelf al maatregelen 35%
Ja, maar ik neem zelf (nog) geen maatregelen 16%
Nee, hier weet ik te weinig van 13%
Niet van toepassing, ik heb geen eigen tuin 36%

Voorhof, de binnenstad, Buitenhof en Voordijkshoorn zijn wijken waar relatief weinig tuinen zijn.

Eigen initiatieven in de leefomgeving

Ook gaven de deelnemers aan welke maatregelen zij hebben genomen om hun leefomgeving klimaatbestendig te maken. Een meerderheid geeft aan tegels in de tuin vervangen te hebben door groen (65%) en 38% heeft wateropslag (zoals een regenton).

Hof van Delft, Vrijenban en Voordijkshoorn zijn de wijken waar de meeste initiatieven rond het klimaatbestendig maken van de leefomgeving plaatsvinden.