Tijdelijke noodopvang asielzoekers

Delft gaat tijdelijk 220 asielzoekers opvangen. De noodopvang is voor de duur van 5 maanden. De TU Delft stelt hiervoor ruimte beschikbaar op haar terrein. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang.

Waarom opvang in Delft?

Het COA heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol. Door de woningnood is het voor statushouders namelijk lastig een woning te vinden. En met de komst van evacués uit onder meer Afghanistan is de druk op de asielzoekerscentra nog groter geworden. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd om met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De gemeente Delft geeft gehoor aan dit dringende verzoek, in afstemming en overleg met de TU Delft.

Extra opvang

Door de verslechterde landelijke situatie rondom asielopvang, vangt de gemeente Delft 20 personen meer op dan eerder afgesproken. Om de landelijke crisis in de opvang van asielzoekers het hoofd te bieden, heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Veiligheidsregio’s opgeroepen om aanvullende crisisnoodopvang te verzorgen. Elke Veiligheidsregio in Nederland dient 225 personen op te vangen. De gemeente Delft valt binnen de Veiligheidsregio Haaglanden. Ze dient, naar rato, 20 extra personen op te vangen.

Het college onderschrijft de ernst van de landelijke crisis in de asielopvang. Het vindt dat Delft met de opvang van 20 extra personen een passende bijdrage levert aan de oplossing. Daarbij speelt ook mee dat de opvang van 20 extra personen eenvoudig gerealiseerd kan worden. Vanuit praktische overwegingen realiseert het COA altijd al meer slaapplekken in een noodopvanglocatie dan dat er asielzoekers worden opgevangen.

Hierdoor kunnen de 20 extra personen direct worden ingepast. Het terrein hoeft niet uitgebreid te worden. Het is ook niet nodig om op het terrein extra woonunits te plaatsen. Het totaal aantal bewoners van de noodopvanglocatie komt hiermee op 220 personen.

Wat is het COA?

Het COA vangt asielzoekers in Nederland op tijdens hun asielprocedure. Zij zorgen voor huisvesting vanaf de aanvraag voor asiel in Nederland. Tot het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

Is hier wel ruimte voor in Delft?

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft eerder gemeenten gevraagd om extra asielzoekers op te vangen. Delft kon hier toen niet aan voldoen. Het COA zocht namelijk naar locaties voor grote aantallen asielzoekers voor langere tijd. Delft is een compacte stad en heeft geen geschikte ruimte voor grote aantallen asielzoekers.

Het verzoek is nu om een kleinere groep tijdelijk op te vangen voor de duur van 5 maanden. De gemeente heeft hiervoor nu samen met de TU Delft een geschikte locatie gevonden.

Waar vindt de opvang plaats?

De TU stelt ruimte beschikbaar voor een periode van 5 maanden. Het terrein ligt ten zuiden van de Heertjeslaan op het zuidelijke deel van de campus. Het terrein is op dit moment niet in gebruik.

Hoelang blijven de asielzoekers hier? 

De noodopvang is voor de duur van 5 maanden. De gemeente gaat ervan uit dat het COA de noodopvang omzet in reguliere opvang, elders in Nederland.

Hoe zit het met de veiligheid?

Er is doorlopend contact en afstemming met het COA, de TU Delft en de gemeente. Ook op het gebied van veiligheid en handhaving.

Het COA begeleidt de asielzoekers en beheert de locatie. En is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. De locatiebeheerder van het COA is het aanspreekpunt voor omliggende bedrijven en omwonenden. Deze kan vervolgens afstemmen met contactpersonen van de TU Delft en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Dit verloopt volgens de normale werkwijze. 

Welke rechten en plichten hebben asielzoekers?

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen beperkingen. Zij moeten zich net als iedereen houden aan de regels in de openbare ruimte. En privéterrein van anderen respecteren. De asielzoekers krijgen informatie over hun rechten en plichten. Dit gebeurt wanneer zij op de locatie komen. Het COA heeft huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal.

Wat is het verschil tussen vluchteling en asielzoeker?

  • Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten door vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling kan niet veilig terugkeren naar het land van herkomst.
  • Een asielzoeker is iemand op de vlucht die internationale bescherming zoekt. Maar die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet heeft erkend als vluchteling. Asielzoekers die de IND als vluchtelingen erkent krijgen de ‘vluchtelingenstatus’. En heten in Nederland ook wel statushouders of vergunninghouders. 
  • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen en werken binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. 

Wat is de rol van gemeente, COA en TU Delft?

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunning voor de huisvesting. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van onderwijs. En voor de openbare orde en veiligheid buiten het terrein. 
  • Het COA begeleidt de asielzoekers. Ook is het COA verantwoordelijk voor het beheer van de noodopvanglocatie. En voor de veiligheid van de asielzoekers en de locatie. Het COA betaalt ook alle kosten.
  • De TU Delft stelt tijdelijk ruimte beschikbaar op eigen terrein.

Wat kan ik doen om te helpen?

Het gaat om mensen die terecht zijn gekomen in tijdelijke noodopvang. We kunnen ons voorstellen dat u met hen meeleeft. En misschien wilt helpen. Kijk hiervoor op de website van het COA.

Heeft u een algemene vraag over de opvang van asielzoekers door het COA? Neem dan contact op met het COA. Bel 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar info@coa.nl.

Uw mening
Uw mening