Handhaven bij bouwen

Overtreedt iemand de regels bij het bouwen of gebruiken van een bouwwerk? Of heeft u overlast van het werk? Probeer er eerst samen uit te komen. Een goed gesprek is een prima begin om tot een oplossing te komen. Eventueel met deskundige bemiddeling.

Verzoek tot handhaving

Loopt dat op niets uit? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven. De gemeente controleert de situatie. En zal handhaven als dat nodig is.

U kunt de gemeente ook schriftelijk verzoeken om te handhaven. Stuur uw verzoek naar:

Burgemeester en wethouders van Delft
Veiligheid - Vergunningen, toezicht en handhaving
Postbus 78
2600 ME  Delft

Vermeld hierbij welke regels iemand overtreedt.

De persoon of het bedrijf die de regels overtreedt krijgt een waarschuwing. En het verzoek om de overtreding op te heffen. Dit kan door het bouwwerk te verwijderen. Of door alsnog een vergunning aan te vragen.

Als dit niet gebeurt, krijgt de overtreder een handhavingsbesluit. Dit is een eis van de gemeente om de overtreding ongedaan te maken. En de oude situatie te herstellen.

De gemeente kan actie van de overtreder afdwingen door een dwangsom op te leggen. Het betalen van deze boete betekent niet dat de situatie mag blijven bestaan. De gemeente zal blijven eisen om de situatie ongedaan te maken. Dit kan door nog een dwangsom op te leggen. Of door bestuursdwang toe te passen.

Bij bestuursdwang zal de gemeente het bouwwerk laten verwijderen. De overtreder betaalt hiervan de kosten.

Uw mening
Uw mening