Warmtenet

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Alle energie komt dan van duurzame bronnen. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

Aardgas vervangen

Ruim 90% van de gebouwen in het land heeft nog een aansluiting op aardgas. Al deze gebouwen gaan we de komende jaren anders verwarmen. Van minder aardgas naar uiteindelijk aardgasvrij. Er zijn verschillende manieren om aardgas te vervangen. Een van die manieren is via een warmtenet.

Warmtenet

Een warmtenet levert warm water aan gebouwen via leidingen onder de grond. Bewoners kunnen dit warme water gebruiken voor het verwarmen van hun huizen. En ook voor warm water in de keuken en badkamer. Het warme water vervangt zo voor een deel het aardgas. De video van 'Energie in het kort' laat zien hoe een warmtenet werkt.

Video Waarom een warmtenet?

Duuzame warmte uit Delft

In Delft zit warmte in de ondergrond, ook wel aardwarmte of geothermie genoemd. Deze duurzame warmte komt uit de aardwarmtebron bij de TU Delft. Hiermee kan Delft de TU Delft Campus, bedrijven en huizen in de wijken Voorhof en Buitenhof duurzaam verwarmen. 

Fase 1 huurwoningen

De woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron willen dat huurders nog lang prettig in Voorhof en Buitenhof kunnen wonen. In een goed en duurzaam verwarmd huis. Hiervoor komt in Voorhof en Buitenhof waarschijnlijk een warmtenet. Met dit systeem kunnen we huizen in Voorhof en Buitenhof duurzaam verwarmen. 

De woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron en de gemeente werken samen met het warmtenetwerkbedrijf NetVerder en warmteleverancier InWarmte aan de ontwikkeling van dit nieuwe warmtenet. Hiermee gaan we veel minder aardgas gaan gebruiken dan nu. 

Stand van zaken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 4 mei 2024 de startvergunning aan Geothermie Delft verleend om aardwarmte in Delft te mogen gebruiken. In deze vergunning staat dat het winnen van aardwarmte veilig en verantwoord gebeurt. Hiermee zetten we een grote stap richting duurzame en betaalbare warmte voor Delft.

Betaalbaar voor huurders

De prijs van de warmte is op het moment van aansluiten vergelijkbaar met warmte gemaakt met aardgas. Daarna beweegt de prijs mee met de werkelijke kostenontwikkeling voor de productie en distributie van de warmte. De kostenontwikkeling is gebaseerd op openbare en verifieerbare indexatiefactoren (CBS, cijfers energiemarkten). De prijs van warmte ontwikkelt zich daardoor stabieler dan in de situatie gebaseerd op de gasprijs. Met de afspraken zorgen we ervoor dat de warmte ook in de toekomst betaalbaar is. De afspraken zijn al met al wezenlijk anders dan in bestaande warmtenetten. 

Fase 2 woningeigenaren

Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om ook de overige woningen en andere gebouwen in Voorhof en Buitenhof op het warmtenet aan te sluiten. Alle woningeigenaren worden hier de komende jaren op diverse momenten bij betrokken. Zij hebben een uitnodiging gekregen voor een online onderzoek.

Warmteplan Delft

De gemeente heeft onderzocht in welke wijken en buurten een warmtenet goed mogelijk is. Dit staat in het Delftse warmteplan. In dit plan staat voor elke wijk en buurt in Delft wat de beste alternatieven zijn voor aardgas. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld. De Multatulibuurt is de eerste buurt waarvoor de gemeente een warmte-uitvoeringsplan maakt.

Fonds Delft 2040

De gemeente stelt een lening beschikbaar voor een deel van de kosten van het warmtenet. De gemeenteraad heeft hiervoor geld gereserveerd uit het Fonds Delft 2040. Op 16 december 2021 ging de gemeenteraad daarmee akkoord.