Structuurvisie

Een structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen voor een gedeelte of voor het hele grondgebied van de gemeente. En de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. 

Procedure

  • De gemeente stelt een ontwerp structuurvisie op. En bespreekt de inhoud met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
  • Op de ontwerp structuurvisie kunt u tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen.
  • De gemeente beantwoordt de zienswijzen in de nota Zienswijzen en Overleg.
  • De gemeente past de ontwerp structuurvisie indien nodig aan tot een structuurvisie.
  • De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de structuurvisie en de nota.
  • De gemeenteraad stelt de structuurvisie vast.

Ruimtelijke structuurvisie

Hoe maken we van Delft een aantrekkelijke stad? Dat kunt u lezen in de Ruimtelijke Structuurvisie.

Uw mening
Uw mening