Kwaliteitsteam Schieoevers

Schieoevers is een uniek deel van Delft: een gebied met een industrieel karakter, waar straks werken en wonen, leren en maken, denken en doen samengaan. Een levendig, gemengd stedelijk gebied, met ruimte voor de kennisintensieve en innovatieve maakindustrie.

De plannen voor Schieoevers krijgen in de komende jaren vorm. Een kwaliteitsteam bewaakt dat dit gedegen gebeurt. Met aandacht voor beeldkwaliteit en het karakter van het gebied, en voor een openbare ruimte waar je straks prettig kunt verblijven. En vooral met een goede combinatie van werken en wonen.

Kans

In het kwaliteitsteam zitten drie supervisoren, ervaren architecten en stedenbouwkundigen: Hilde Blank, Albert Herder en Floris van der Zee. Zij zien Schieoevers als een uitzonderlijke kans voor Delft. Samen zien ze erop toe dat het gebied kwaliteit krijgt. Daarvoor willen ze het beste halen uit de partijen die in het gebied aan de slag gaan.

Mix 

Het bedrijventerrein Schieoevers Noord verandert in de komende jaren in een nieuw stedelijk gebied. De vernieuwing begint met de ontwikkeling van het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven, waar een mix komt van wonen en werken in nieuwe en deels bestaande gebouwen. Tegelijkertijd komt aan de Schie een park, de eerste aanzet tot een veel groter Schiepark.

MaakStad

Het is een bijzondere ontwikkeling, dat de extra aandacht verdient, vindt Floris van der Zee, partner bij BURA urbanism uit Amsterdam. Sinds 2018 is hij betrokken bij de plannen voor Schieoevers Noord. “Op een voor Nederland unieke en ambitieuze wijze combineren we hier ruimte voor de innovatieve maakindustrie met nieuwe woonvormen. We noemen dit ‘MaakStad Schieoevers’. Daarmee doelen we op zowel ‘ruimte voor het maken’ in de stad, als het ‘maken van stad’.”

Levendig

De transformatie van het gebied is een ‘uitzonderlijke kans’ voor Delft, vindt ook Albert Herder, oprichter/partner van Studioninedots Amsterdam. “Ik kijk uit naar Schieoevers als een levendig gemengd stedelijk gebied met moderne woonvormen en innovatieve werkvormen”, zegt hij. Door het gebied intensiever te gebruiken en functies te mengen wordt het een echte MaakStad, die werken en wonen combineert. “Het wordt een omgeving die een 16-uurs-dynamiek kent, waar plek is voor levendigheid, verrassing en ontspanning.”

Goede banen

Om de ontwikkeling van het noordelijk deel van Schieoevers in goede banen te leiden, heeft de gemeente in de afgelopen jaren een ontwikkelplan en een ruimtelijk kwaliteitskader laten maken. Het ontwikkelplan beschrijft hoe de gemeente het gebied wil ontwikkelen, voor de huidige en toekomstige gebruikers. Het ruimtelijk kwaliteitskader beschrijft wat er gebouwd kan worden en hoe de openbare ruimte wordt ingericht.

Potentie

Deze voorbereiding is belangrijk, vindt Hilde Blank, directeur BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. “Schieoevers is een gebied met potentie”, zegt ze. “Dat komt door de ligging van het gebied: nabij het kennishart van Delft en direct verbonden met de zuidwestelijke Randstad via station Delft Campus. En dat in combinatie met de karakteristieke bedrijfshallen en de Schie.”

Benutten

Het is de uitdaging om de mogelijkheden die Schieoevers biedt ook te benutten. “De grootste uitdaging voor het gebied zit in de wijze waarop een uitgestrekt en goed functionerend bedrijventerrein stapsgewijs onderdeel kan gaan uitmaken van Delft als levendige en gelaagde stad”, zegt Floris van der Zee. “Het gaat om een groot gebied van zo’n 75 hectare. In oppervlakte is dat niet veel kleiner dan de Delftse binnenstad.”

Norm

“Spannend aan de opgave is of het gaat lukken om de kansen en ambities waar te maken, wanneer dat vraagt om af te wijken van hedendaagse normen en wet- en regelgeving”, vult Hilde Blank aan. “Bijvoorbeeld accepteren dat er soms meer lawaai wordt gemaakt dan via de norm mag. Of dat inrichting en onderhoud van de openbare ruimte iets anders vraagt dan hoe we tot heden dit gedaan hebben.”

Bijsturen

Het vraagt volgens haar om een ‘flexibele houding’ waarin de transformatie naar de gewenste MaakStad centraal staat. “Dat kan betekenen dat niet alles optimaal volgens de geldende regels kan en er concessies moeten worden gedaan. Het gaat om een langjarige ontwikkeling en we kunnen nu nog niet voorzien welke mogelijkheden technologische innovaties bieden. Dat betekent dat je nu beslissingen moet nemen die wellicht in de toekomst anders gaan worden. Dan moet je ook kunnen bijsturen en indien nodig de regels iets aanpassen. Die wendbaarheid moet je wel hebben.”

Verrijken

Het kwaliteitsteam begeleidt alle ontwerpprocessen voor de onderdelen van het gebied – de nieuwbouw en de openbare ruimte. Het doel: het optimum vinden in de ontwerpkwaliteit.
"Wij staan open voor afwijkende ontwerpopvattingen”, belooft Albert Herder. “En we zijn in staat deze te beoordelen naar de geest – en niet naar de letter – van de kwaliteitskaders. Wij beoordelen elk initiatief als een op zichzelf staande kwalitatieve ingreep, maar het moet ook waardevol zijn voor Schieoevers als geheel. Elk initiatief moet rekening houden met aspecten in de omgeving én de omgeving verrijken.”

Aangenaam

Hilde Blank wil vooral toezien op de samenhang met de context van de stad. “Daarnaast let ik op die aspecten die overstijgend zijn, zoals het Schiepark, de routes en verbindingen tussen oost en west. En ik let erop of het een aangenaam gebied wordt voor de mensen die er wonen en werken en er naartoe gaan.”

Ruimte

Een prettige leefomgeving is ook waar Floris van der Zee op let. “In een gebied als Schieoevers, waar het op plekken redelijk dicht bebouwd wordt, terwijl ook de openbare ruimte intensief gebruikt zal gaan worden, let ik met name op een goede stad op ooghoogte. Daarbij let ik op de relaties tussen ruimte, gebruik en inrichting voor mens, dier en plant. Een omgeving die zodanig robuust en duurzaam is vormgegeven dat deze geschikt is voor nu, maar ook ruimte biedt voor de toekomst.”

Uw mening
Uw mening