Bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven)

De gemeente heeft de volgende documenten gemaakt:

  • Bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven)
  • MER Schieoevers Noord inclusief actualisatie 2022
  • Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder
  • Beleidsregels Geluid Schieoevers Noord

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2022 bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat over het bedrijventerrein Schieoevers Noord. De komende jaren verandert dit bedrijventerrein in een gemengd gebied voor werken, wonen, (maatschappelijke) voorzieningen en recreatie.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de eerste twee deelplannen: Kabeldistrict en Nieuwe Haven. Daarnaast vervangt het bestemmingsplan de bestaande geluidzone voor nieuwe geluidregels. Deze regels gelden voor bestaande en nieuwe bedrijven, woningen en andere functies.

Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit het bedrijventerrein Schieoevers Noord en de geluidzone rondom het terrein. Het bedrijventerrein ligt tussen:

  • Spoor (westgrens)
  • Rotterdamseweg (oostgrens)
  • Kruithuisweg (zuidgrens)
  • Abtswoudseweg (noordgrens)

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp. De wijzigingen staan in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

Met dit bestemmingsplan heeft de gemeente ook het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) aangevuld en aangepast op een aantal punten. Deze punten volgen uit de uitwerking van het stedenbouwkundig plan Kabeldistrict.

Actualisatie MER

Het gebied Schieoevers Noord verandert gefaseerd van een monofunctioneel bedrijventerrein tot een gemengd gebied met werken, wonen en recreatie. Hiervoor is een milieueffectrapport (MER) nodig. Om de milieugevolgen van de transformatie in beeld te brengen heeft de gemeente in 2019 het MER Schieoevers Noord vastgesteld. Inmiddels is meer informatie beschikbaar over het gebied (geluid bestaande bedrijven, nieuw verkeersmodel, toekomstige ontwikkelingen). Daarom heeft de gemeente een actualisatie opgesteld van het MER.

Het MER van 2019 was gekoppeld aan het bestemmingsplan Tiny Houses. De Raad van State heeft geoordeeld dat deze koppeling onterecht was. En heeft daarom de inhoudelijke beroepsgronden tegen het MER niet beoordeeld.

De geactualiseerde MER 2022 kunt u als bijlage bij het bestemmingsplan inzien. Ook kunt u hiertegen beroep indienen.

Besluit hogere waarden

In het kader van het bestemmingsplan moeten voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de ontwikkellocaties (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder worden vastgesteld. Deze waarden staan in de planregels van het bestemmingsplan. 

Daarnaast heeft het college op 8 september 2022 voor de bestaande woning Rotterdamseweg 189 een separaat besluit hogere waarden genomen.

Beleidsregels Geluid

Voor een aantal regels in het bestemmingsplan over geluid heeft de gemeente aanvullende voorwaarden opgesteld in de vorm van beleidsregels. Het college heeft deze beleidsregels definitief vastgesteld op 8 september 2022. De beleidsregels zijn geen onderdeel van het bestemmingsplan, maar liggen wel ten grondslag aan het bestemmingsplan.

Inzien

De documenten kunt u inzien op het Omgevingsloket.

Of op afspraak bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1. De beleidsregels Geluid kunt u alleen inzien bij het stadskantoor.

In beroep gaan

U kunt niet meer in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente om de plannen vast te stellen. Dit kon tot en met 2 januari 2023.