Flexwoningen

Het college van B en W heeft besloten in 2023 op 2 locaties in Delft flexwoningen te plaatsen. Het gaat om het voormalige terrein van voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan. En het terrein van de voormalige sporthal aan de Brasserskade.

Waarom flexwoningen?

Met de verplaatsbare woonunits vergroot de gemeente het aantal sociale huurwoningen. En daarmee ook de kansen voor woningzoekenden. Het bouwen van definitieve woningen kost veel tijd. Door deze tijdelijke woningen ontstaat er op de woningmarkt meer ruimte voor huisvesting van verschillende doelgroepen.

De gemeente geeft opdracht voor de bouw van de flexwoningen op de locatie Delfia. Voor de locatie aan de Brasserskade is dat in opdracht van woningcorporatie Vidomes.

2 locaties voor flexwoningen

Het Rijk stimuleert via subsidieregelingen de snelle uitbreiding van de woningvoorraad met flexwoningen. In Delft zijn 2 locaties geschikt voor de bouw van flexwoningen op korte termijn. Het gaat om:

Locatie Delfia

Op de locatie van de voormalige voetbalvereniging Delfia aan de Mozartlaan staan inmiddels 84 flexwoningen. Deze zijn voor 228 Oekraïense vluchtelingen voor een periode van 3 tot 4 jaar. De woningen staan in een open U-vorm en in 3 lagen gestapeld.

Wie komen hier te wonen?

Op de locatie wonen de Oekraïense bewoners van de Marcushof en Buitenwatersloot. Dit is een mix van gezinnen, stellen en alleenstaanden. In verhouding meer vrouwen en kinderen dan mannen. Zij vullen ongeveer de helft van de woningen.

In de andere woningen komen nieuwe Oekraïense vluchtelingen die Nederland binnenkomen. En Oekraïense vluchtelingen die moeten verhuizen in de regio. Bijvoorbeeld vanuit particuliere opvang naar gemeentelijke opvang.

Wie gaat de woningen beheren?

Er zijn 2 sociaal beheerders die de bewoners begeleiden aan de Mozartlaan. Ook Delft voor Elkaar en Vluchtelingenwerk hebben hierin een rol. Een extern bedrijf gaat waarschijnlijk het technisch beheer van de woningen doen.

Brasserskade

Op de voormalige locatie van de sporthal aan de Brasserskade komen 88 flexwoningen. Een derde is voor statushouders. De andere woningen zijn voor een mix van doelgroepen. Zoals starters op de woningmarkt of spoedzoekers.

De toewijzing verloopt via Woonnet Haaglanden. Voorwaarden volgen een paar maanden voor oplevering. Vidomes gaat de woningen beheren.

Waarom tijdelijke wooneenheden in plaats van reguliere woningen?

De druk op de reguliere woningmarkt is groot. Er zijn veel woningzoekenden en er komen relatief weinig woningen vrij. Tijdelijke wooneenheden dragen snel bij aan meer huisvesting. Deze tussenvorm zorgt ervoor dat de druk op de reguliere woonvoorraad niet verder oploopt.

Wat zijn tijdelijke wooneenheden? Hoe zien deze eruit?

Flexwoningen zijn er in veel vormen. Van leegstaande bedrijfspanden tot aan een omgebouwd schip. Of het plaatsen van herbruikbare woonunits. In dit geval gaat het om verplaatsbare woonunits. De uitstraling verschilt niet veel van reguliere nieuwbouw.

Waarom deze locaties?

Vanwege de urgente vraag naar opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden heeft de gemeente een brainstorm gehouden. En gekeken naar allerlei mogelijke locaties. Hierbij keek de gemeente naar:

  • Beschikbaarheid van de locatie op korte termijn
  • Eigendomssituatie van het gebouw of terrein
  • Beschikbare ruimte;
  • Ruimtelijke wenselijkheid van de beoogde functie op de locatie

Vluchteling, asielzoeker en vluchteling uit Oekraïne

Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten wegens vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling kan niet veilig terugkeren naar het land van herkomst.

Een asielzoeker is iemand op de vlucht die internationale bescherming zoekt. Maar die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet heeft erkend als vluchteling. Asielzoekers die de IND als vluchtelingen erkent krijgen de ‘vluchtelingenstatus’. En heten in Nederland ook wel statushouders of vergunninghouders. 

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier.