Onderzoek gezondheidsbeleving 2022

Van half maart tot en met begin april 2022 deden leden van het Delft Internet Panel mee aan een onderzoek over hun gezondheidsbeleving. 1.149 bewoners vulde de vragenlijst in (respons 54%).

Positieve gezondheid en veerkracht

Om de beleving van de positieve gezondheid te meten kregen de bewoners een set stellingen voorgelegd. Men kon aangeven het eens of oneens met de stelling te zijn. Hiermee was het mogelijk om 6 verschillende scores te berekenen (op een schaal van 0-10).

  Cijfer
Dagelijks functioneren 8,2
Mentaal welbevinden 8,0
Sociaal maatschappelijk participeren 7,8
Lichaamsfuncties 7,7
Zingeving 7,6
Kwaliteit van leven 7,5

Ook voor de beleving van veerkracht kregen de bewoners een set stellingen voorgelegd. Men kon aangeven het eens of oneens met de stelling te zijn. Hiermee is het mogelijk om 2 gemiddelde scores te berekenen, die vervolgens zijn herberekend naar een schaal van 0 tot 10.

  Cijfer
Persoonlijke competentie 7,8
Acceptatie van eigen zelf en leven 7,6

Gezonde voeding, water en dranken met suiker

Bewoners kregen vragen over hoeveel en hoe vaak ze groente en fruit eten. En hoeveel dagen ze ontbijten. Hieruit is af te leiden of Delftenaren voldoende groente en fruit eten.

Delftenaren eten eerder voldoende fruit (51%) dan voldoende groente (40%). Het aandeel dat beide voedingsaanbevelingen opvolgt is 24%. Een groter deel, namelijk 33%, eet zowel te weinig groente als te weinig fruit. De overige 43% eet of voldoende groente of voldoende fruit.

  • Voldoende fruit: gemiddeld 7 dagen per week minimaal 200 gram fruit per dag
  • Voldoende groente: minimaal 5 dagen per week minimaal 250 gram groente/rauwkost per dag
Groente en fruit Percentage
Eet voldoende groente en fruit 24%
Eet voldoende van groente of fruit 43%
Eet onvoldoende groente en fruit 33%

Ontbijten doen de meeste Delftenaren wel voldoende vaak om aan de aanbeveling (van minimaal 5 dagen per week ontbijten) te voldoen (91%).

Het merendeel van de Delftenaren drinkt dagelijks water (81%). Een kleine groep drinkt (bijna) nooit water (5%). Gemiddeld drinkt men 6 dagen per week water.

Net iets meer dan de helft van de bewoners geeft aan (bijna) nooit drankjes met suiker te drinken. Bijna een vijfde deel doet dit wel en zelfs elke dag (17%). Ongeveer een tiende deel drinkt 1 dag in de week drankjes met suiker (9%). Gemiddeld drinkt men 2 dagen per week suikerhoudende drankjes. En op de dagen dat men dit doet drinkt men gemiddeld bijna 2 glazen.

Berekenen we de gemiddelde dagconsumptie, dan consumeren Delftenaren gemiddeld 116 ml suikerhoudende dranken per dag. Landelijk is dit 292 ml/dag.

Sport en bewegen

8 van de 10 bewoners in Delft voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Aan de Fitnorm voldoen 4 van de 10 bewoners. Ruim 8 van de 10 bewoners voldoen aan de Combinorm (tenminste 1 van beide normen). Ruim de helft van de bewoners sport tenminste 1 dag per week.

Beweegnormen Percentage dat voldoet
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) 81%
Fitnorm 41%
Combinorm 82%
Sport tenminste 1 dag per week 54%

Alcoholgebruik

Van de bewoners drinkt 84% alcohol, 16% doet dit niet (meer). In Delft is 4% van de bewoners een zware drinker en 14% een overmatige drinker.

  • Zware drinker: Elke week minstens 1 dag met minimaal 6 glazen (mannen) of 4 glazen (vrouwen)
  • Overmatige drinker: Meer dan 14 glazen (mannen) of 7 glazen (vrouwen) per week

Roken en meeroken

Van de Delftenaren rookt 10%. Zij roken gemiddeld 8 sigaretten per dag. Van de rokers heeft ruim twee derde deel wel eens geprobeerd te stoppen. Bijna 6 van de 10 bewoners hebben nooit gerookt. Van de bewoners maakt 2% wel eens gebruik van een elektronische sigaret.

Ruim een tiende deel van de bewoners heeft wel eens waterpijp gerookt (13%). Voor bijna iedereen (96%) is het langer dan 4 weken geleden dat men waterpijp rookte.

Bijna iedereen in Delft weet dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid. Twee derde deel van de bewoners komt (bijna) nooit in situaties van meeroken. Bijna 3 van de 10 ‘wel maar niet regelmatig’. Maar voor 5% is dit ‘dagelijks tot wekelijks’.

Drugsgebruik

Van de bewoners heeft 24% ooit wiet of hasj gebruikt. Bijna 9 van de 10 van hen geven aan in de afgelopen 4 weken niet gebruikt te hebben.

Bewoners kregen ook de vraag of ze ooit een van de volgende middelen hebben gebruikt: lachgas, GHB, XTC, mefedron, cocaïne, crack, paddo’s, amfetamine, LSD of heroïne. Nog geen tiende deel gebruikte ooit een van deze drugssoorten (7%).

Gamen

Een kwart van de bewoners heeft thuiswonende kinderen. De meesten hebben ook kinderen die gamen (bijna driekwart van hen). Ofwel, bijna een vijfde deel van alle respondenten heeft gamende kinderen thuis wonen.

De kinderen gamen het meest op een smartphone, gameconsole of pc/laptop. Ongeveer de helft van de ouders geeft dit aan. Van ruim een derde deel gamen de kinderen op een tablet.

Ongeveer de helft van de ouders geeft aan dat hun kind(eren) elke dag van de week gamen. Gemiddeld gamen kinderen volgens hun ouders 5 dagen per week. Wekelijks gamen kinderen gemiddeld ruim 10 uur. Gemiddeld is dit 87 minuten per dag. Kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs en van het beroepsonderwijs/HBO/WO gamen ongeveer dubbel zo veel (ruim 11,5 uur per week) dan kinderen in de basisschoolleeftijd (ongeveer 5,5 uur per week).

Van de Delftenaren gamet 27% zelf. Deze bewoners hebben ook relatief vaker thuiswonende kinderen die gamen (bijna een kwart van hen). Ruim de helft gamet op een pc/laptop of smartphone. Een derde gamet op een tablet.

Ruim vier van de tien bewoners geven aan elke dag te gamen. Gemiddeld gamen bewoners 5 dagen per week. Wekelijks gamen volwassen Delftenaren gemiddeld ruim 6 uur (369 minuten). Omgerekend is dit 53 minuten per dag.

Effecten corona

Bewoners kregen de vraag wat de invloed van de coronacrisis is op een aantal verschillende aspecten van hun persoonlijke situatie. 

Voor het merendeel van de bewoners geldt dat hun financiële situatie hetzelfde is gebleven. Voor een tiende deel was het door de coronacrisis moeilijker rondkomen in het afgelopen jaar.

Financiële situatie beïnvloed door corona? Percentage
Door de coronacrisis kan/kon ik moeilijker rondkomen 9%
Door de coronacrisis kan/kon ik makkelijker rondkomen 10%
Mijn situatie is hetzelfde gebleven 82%

Bewoners ervaren vooral gevoelens van somberheid ‘(veel) meer’ door de coronacrisis. Ongeveer een kwart geeft dit aan. Ongeveer een vijfde geeft aan ‘(veel) meer’ stress te hebben ervaren door de coronacrisis. Bijna een tiende heeft juist minder stress ervaren. Gevoelens van angst namen door de coronacrisis toe voor 14% van de bewoners.

De overlast van buren en in het algemeen, en het veiligheidsgevoel in de buurt bleef volgens de meesten gelijk door de coronacrisis. Iets meer dan een tiende deel vindt dat door de coronacrisis de geluidsoverlast van buren is toegenomen. Zo ook de overlast in de buurt in het algemeen. Enkel 4% vindt dat het veiligheidsgevoel is afgenomen, eveneens 4% ervaart juist een toename.