Onderzoek onderhoud openbare ruimte 2022

In juni/juli 2022 hebben leden van het Delft Internet Panel meegedaan aan een onderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte in hun wijk. 1.344 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 55%.

Tevredenheid over voorzieningen

De panelleden kregen de vraag in hoeverre zij tevreden of ontevreden zijn over kenmerken van voorzieningen in de openbare ruimte in hun wijk. De kenmerken gaan over de aanwezigheid van voorzieningen, het schoonhouden en het onderhoud. En bij enkele specifieke voorzieningen de werking ervan.

In de tabel staan de voorzieningen en activiteiten in de wijk waarover meer dan de helft van de Delftenaren (zeer) tevreden is.

Voorzieningen % (zeer) tevreden
Werking van openbare verlichting 90%
Mate van openbare verlichting (aantal) 82%
Onderhoud van openbare verlichting 80%
Onderhoud van bruggen 79%
Onderhoud van tunnels 71%
Ophalen van het huisvuil 68%
Schoonhouden van fietspaden 67%
Onderhoud van kademuren 65%
Aantal groenvoorzieningen 63%
Onderhoud van fietspaden 59%
Aantal speelvoorzieningen 55%
Schoonhouden van stoepen en straten 53%

Het minst tevreden is men over de volgende voorzieningen en activiteiten:

Voorzieningen % (zeer) tevreden
Aantal oplaadpunten elektrische voertuigen 29%
Aantal fietsparkeergelegenheden 33%
Aantal prullenbakken 37%
Onderhoud van stoepen en straten 38%
Schoonhouden van grachten en singels 40%
Schoonhouden van groenvoorzieningen 42%
Onderhoud van straatmeubilair 44%

De inwoners van Delft zijn alleen over het aantal fietsparkeerplaatsen iets meer ontevreden dan tevreden. Voor aantal prullenbakken, aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen en onderhoud van stoepen en straten zijn er net iets meer tevreden dan ontevreden Delftenaren. Bij alle andere voorzieningen overtreft de tevredenheid de ontevredenheid, vaak zelfs in ruime mate.

Bovenstaande cijfers zijn totalen voor heel Delft. Op het niveau van de individuele wijk is er soms wel ontevredenheid. Zo zijn de bewoners van Vrijenban, Hof van Delft, Tanthof en Buitenhof meer ontevreden dan tevreden over het aantal prullenbakken in de wijk. In de binnenstad, Hof van Delft, Wippolder, Voorhof en Buitenhof zijn meer ontevreden bewoners dan tevreden bewoners als het over fietsparkeerplekken gaat.

In Voorhof is er ontevredenheid over het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen. Het schoonhouden van groenvoorzieningen kan op veel ontevredenheid rekenen in Hof van Delft, Tanthof en Buitenhof. Datzelfde geldt voor het schoonhouden (legen) van prullenbakken in Buitenhof. Tot slot is er een flinke mate van ontevredenheid over het onderhoud van stoepen en straten in Hof van Delft, Tanthof en Buitenhof.

Hinderbronnen

Deelnemers kregen de vraag in hoeverre zij in hun wijk last hebben van bepaalde hinderbronnen. De tabel laat zien welk percentage van de wijkbewoners middelmatig tot veel last ondervindt. In de derde kolom staan de wijken waar de hinderbron voor meer dan gemiddeld last zorgt.

Hinderbron Middelmatig
tot veel overlast
Vooral veel last in
Zwerfvuil 60% Hof van Delft
Onkruid op straat of stoep 44% Vrijenban, Tanthof
Hondenpoep 42% Vrijenban, Tanthof, Buitenhof
Drijfvuil op water 34% Binnenstad, Voorhof, Voordijkshoorn
Overmatig regenwater 24% Wippolder
Ratten 20% Voorhof
Grondwater 15% Binnenstad, Hof van Delft
Stank van oppervlaktewater 11% Tanthof

Melden bij de gemeente

Drie op de tien Delftenaren hebben in de 6 maanden voor het onderzoek bij de gemeente een melding over de openbare ruimte gemaakt. 71% heeft dat niet gedaan. Het meest gebruikte kanaal voor het maken van de melding was de gemeentesite (50%). Gevolgd door de buitenbeter app (34%) en het telefoonnummer 14015 (7%). Whatsapp, Facebook en Twitter werden slechts sporadisch gebruikt voor het maken van een melding. 

De meldingen gingen over allerlei elementen uit de openbare ruimte. Maar die over afval waren met 33% verreweg in de meerderheid. 

Afhandeling van de melding

Ongeveer de helft (52%) van degenen die een melding hebben gemaakt was (zeer) tevreden over de afhandeling ervan. 29% was (zeer) ontevreden, 18% tevreden noch ontevreden en 1% wist het niet meer.

Veel ontevredenheid kwam voort uit het feit dat een oplossing uitbleef (47%). Ook hadden velen geen terugkoppeling gekregen over hun melding. Terwijl het bij anderen te lang duurde voordat de de melding was afgehandeld.

Eigen initiatief en steun vanuit gemeente

De gemeente biedt verschillende mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met het opfleuren of schoonhouden van de straat of de buurt. De tabel laat zien in hoeverre de deelnemers hiervan op de hoogte zijn.

Op de hoogte van gemeentelijke steun Percentage
Ja, ik wist dit en ik doe zelf ook iets 27%
Ja, ik wist dit, maar ik doe zelf (nog) niets 26%
Nee, ik wist dit niet, maar ik doe zelf al wel iets 17%
Nee, ik wist dit niet en ik doe zelf (nog) niets 30%

Deelnemers kregen de vraag wat zij zelf doen om de straat of de buurt schoon te houden, dan wel op te fleuren. Een meerderheid geeft aan zwerfvuil op te ruimen (65%) en de stoep rondom het huis onkruidvrij te houden (52%). Twee op de tien deelnemers onderhouden een geveltuintje.

Van de deelnemers die aangeven zwerfvuil op te ruimen doet 13% doet dit dagelijks. 47% doet dit wekelijks en een derde deel doet dit maandelijks.

Leefomgeving klimaatbestendig maken

In het onderzoek gaven de deelnemers aan of zij weten wat zij zelf in hun eigen tuin kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Zoals gevolgen van extreem weer, veel langere drogere periodes en vaker en heftiger regenbuien.

Maatregelen in eigen tuin Percentage
Ja en ik neem zelf al maatregelen 37%
Ja, maar ik neem zelf (nog) geen maatregelen 16%
Nee, hier weet ik te weinig van 10%
Niet van toepassing, ik heb geen eigen tuin 37%

Voorhof, Wippolder en de binnenstad zijn de wijken waar relatief weinig tuinen zijn.

Eigen initiatieven in de leefomgeving

Ook gaven de deelnemers aan welke maatregelen zij hebben genomen om hun leefomgeving klimaatbestendig te maken. Een meerderheid geeft aan tegels in de tuin vervangen te hebben door groen (68%) en 43% heeft wateropslag (zoals een regenton).

Hof van Delft, Tanthof en Voordijkshoorn zijn koplopers als het gaat om eigen initiatieven in de leefomgeving. De meest genoemde maatregel onder ‘anders’ is het plaatsen van zonnepanelen.