Onderzoeksprogramma

De Delftse Rekenkamer werkt aan de volgende onderzoeken.

Inkoopbeleid

In 2023 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente. Daarbij is vooral de vraag in hoeverre dit beleid en de uitvoering daarvan bijdraagt aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.

De rekenkamer verwacht voor de zomer van 2024 het rapport te publiceren.

Energietransitie

De rekenkamer is in het najaar van 2023 gestart met een onderzoek naar de energietransitie in de gemeente Delft. Het coalitieakkoord 2022-2026 onderstreept de energietransitie als een van de belangrijke thema’s. Doel van het onderzoek is om de gemeenteraad meer zicht te geven op de resultaten van het gevoerde beleid en aanbevelingen te doen voor de verdere invulling ervan. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor het thema participatie. 

De rekenkamer wil het onderzoek voor de zoemer van 2024 opleveren.

Online Dienstverlening

In het kielzog van het onderzoek Digitaal Bestuur heeft de rekenkamer eind 2023 een onderzoek aanbesteed naar de online dienstverlening van de gemeente Delft. Het gaat specifiek om hoe inwoners van de stad een melding, klacht of aanvraag kunnen doen via de website van de gemeente. Hierbij wordt ook gekeken naar de afhandeling van de klacht. En hoe de gemeente omgaat met de waarden inclusiviteit, non-discriminatie en privacy. 

Naar verwachting is het onderzoek in het najaar van 2024 klaar.

Cultuurvastgoed

We verkennen momenteel de mogelijkheden voor een onderzoek. We gaan na op welke manier we inzicht kunnen bieden hoe een integrale visie op cultuurvastgoed te formuleren. En deze vervolgens te vertalen naar een vastgoedplan met concrete aanknopingspunten voor verdere uitvoering. Daarbij is het idee dat we voor de raadsleden inzichtelijk maken welke punten van belang zijn rond het vastgoed in relatie tot het culturele aanbod. Zodat zij optimaal inzicht krijgen in de volledige vastgoedopgave en desgewenst kunnen bijsturen. Op dit moment voeren we verkennende gesprekken hierover met de ambtelijke organisatie.

De P&C-cyclus als sturingsinstrument

De rekenkamer is eind 2023 een onderzoek gestart naar de vraag hoe de gemeente Delft de P&C-cyclus als sturingsinstrument inzet voor het maken van weloverwogen financiële keuzes. Relevant daarbij zijn in ieder geval de vormgeving van de programmabegroting en hoe het goedkeuringsproces in de begroting verloopt. Het onderzoek zoomt nadrukkelijk in op specifieke (nader te bepalen) casuïstiek. 

Het onderzoek is in het najaar van 2024 klaar.