Procedure bouwprojecten

Een appartementencomplex, een blok woningen, een nieuw winkelcentrum of een kantoortoren. Vaak zijn het bouwprojecten waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Tijdens het bouwproces komt u een aantal keer in aanraking met de gemeente. Voor een vergunning of een wijziging van het bestemmingsplan. Of voor een besluit van het college of de gemeenteraad.

Helder proces

Voor dit soort grote bouwprojecten heeft de gemeente een helder planproces. Hierin staat welke stappen u moet zetten. Het proces laat zien hoe u samen met de gemeente optrekt.

In gesprek

Uw eerste contact met de gemeente kan op verschillende manieren. U kent bijvoorbeeld een project- of accountmanager. Heeft u nog geen contactpersoon bij de gemeente? Gebruik dan het contactformulier.

Overleg bouwinitiatieven

Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? En heeft het enig volume? Dan bespreekt de gemeente uw plan in het overleg bouwinitiatieven. Hier beoordeelt de gemeente de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plan. De gemeente toetst uw plan onder meer aan het beleid. Bij een positieve beoordeling zal de gemeente samenwerkingsafspraken met u maken.

Klimaatadaptief bouwen

De gemeente Delft stelt ambities en regels vast voor klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. Doel is om wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling tegen te gaan.

Intentieovereenkomst

De eerste stap is de ondertekening van een intentieovereenkomst. In de folder vindt u informatie over de samenwerking met de gemeente vanaf het tekenen van de overeenkomst. Zoals wat u moet doen. En wat u van de gemeente kunt verwachten.

Anterieure overeenkomst

Na een intentieovereenkomst volgt het opstellen van een anterieure overeenkomst. Wanneer u deze overeenkomst heeft, kan de voorbereiding van het bouwen beginnen. Voordat de eerste paal de grond ingaat, moet u nog een aantal stappen zetten. In de folder leest u hier meer over.

Communicatie met omgeving

Bouwen op plekken waar veel mensen wonen, betekent dat u als ontwikkelaar rekening moet houden met de omgeving. U bent ook verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving om draagvlak voor uw bouwplan te krijgen. Dat kan volgens de spelregels van Delfts Doen. De gemeente kan hierbij ondersteunen.