Tijdelijke opvang asielzoekers

Landelijk is een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders wil graag bijdragen aan het oplossen van deze crisis. En werkt daarom samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de opvang van asielzoekers in Delft.

Opvang in Delft

Sinds september 2022 vangt Delft tijdelijk asielzoekers op aan het Manderspark in Delft. Hiervoor stelt TU Delft ruimte op haar terrein beschikbaar. Op deze locatie is plek om maximaal 220 mensen op te vangen. Daarnaast vangt het COA asielzoekers op in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg. In het hotel is plek voor 170 mensen.

Het COA is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang in Delft.

Herinrichten opvanglocatie Manderspark

De situatie rond de opvang van asielzoekers in Nederland is nog altijd schrijnend. De verwachting is dat het aantal benodigde opvangplekken verder zal toenemen. Daarom vroeg het COA de gemeente de opvang van asielzoekers in Delft te verlengen en uit te breiden.

De gemeente wil bijdragen aan het verminderen van de opvangcrisis. En onderzocht daarom de afgelopen tijd, samen met het COA en de TU Delft, mogelijkheden voor de uitbreiding en verbetering van de opvanglocatie aan het Manderspark.

Samen maakten zij afspraken om op de bestaande locatie maximaal 100 extra mensen op te vangen. En de opvang met maximaal 5 jaar te verlengen. De eerste 2 jaar van de verlenging zijn vast. Daarna is 3 keer een verlenging van 1 jaar mogelijk tot uiterlijk februari 2028. De TU Delft heeft inmiddels de verlenging tot februari 2026 bevestigd.

De beoogde uitbreiding van het aantal opvangplekken op deze locatie bleek na uitgebreid onderzoek moeilijker dan gedacht. En daardoor helaas niet mogelijk. Wel gaat het COA, in afstemming met de gemeente en de TU Delft, op korte termijn verbeteringen van de voorzieningen van de bestaande locatie doorvoeren.

Voorzieningen verbeteren

Het COA gaat verschillende voorzieningen op het terrein verbeteren. Zo gaat het COA sanitaire voorzieningen vervangen en verbeteren, delen van het terrein inrichten voor buitenactiviteiten en komen er speelvoorzieningen. Ook komen er betere internetvoorzieningen, een nieuw hekwerk en wordt de toegang tot het terrein veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers. 

Opvang jonge asielzoekers

Op het Manderspark verblijven nu volwassenen, gezinnen en alleenstaande minderjarige asielzoekers. De opvang op de locatie verloopt goed. Maar de indeling en beschikbare voorzieningen op de locatie maken deze minder geschikt voor de opvang van alleenstaande jonge asielzoekers.

Het COA gaat daarom samen met de gemeente op zoek naar mogelijkheden voor een zelfstandige locatie voor jonge asielzoekers in Delft. Daarmee kan het COA hen passende opvang bieden. En kunnen vrijgekomen plekken op het Manderspark worden ingezet voor de opvang van gezinnen en volwassenen.

Opvang in Campanile-hotel

Het COA vangt sinds januari 2024 ook asielzoekers op in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg. Hier worden, in ieder geval tot eind 2024, maximaal 170 mensen opgevangen. Waarvan 60 jonge, alleenstaande asielzoekers en 110 volwassenen. Zij verblijven hier in afwachting van langduriger opvang op een nieuwe locatie elders in het land.

Sinds de komst van de asielzoekers naar het hotel verloopt de opvang goed. Veel van hen zijn nog maar kort in Nederland, hebben een lange reis achter de rug en hebben veel meegemaakt. Het COA is verantwoordelijk voor de organisatie en veiligheid op de locatie. En zorgt voor intensieve begeleiding in het hotel, gericht op rust en regelmaat.

Er is een dagprogramma met onder andere Nederlandse les, recreatie en sport. Het COA werkt daarin samen met lokale (sport)verenigingen. Ook op het nabijgelegen Sportpark Brasserskade. 

Het COA onderzoekt of er mogelijkheden zijn om ook na 2024 mensen in het hotel op te vangen. Over de uitkomsten van dat onderzoek gaat het COA met de gemeente in gesprek.

Spreidingswet

Sinds 1 februari 2024 geldt de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (spreidingswet). Het doel van deze wet is komen tot voldoende opvangplekken en een goede verdeling ervan over alle provincies en gemeenten.

Met de ingang van de wet heeft het Rijk de taakstelling per provincie bekend gemaakt. Met daarbij ook de indicatieve verdeling per gemeente. Het gaat hierbij om het aantal opvangplekken dat naar verwachting in de komende twee jaar nodig is. Delft moet in totaal 434 plekken realiseren, waarvan 37 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Met de opvang in het hotel en de locatie aan het Manderspark zet Delft een goede stap in de richting van het realiseren van deze opgave in de spreidingswet. In ieder geval voor de korte termijn. De gemeente realiseert zich dat de huidige oplossingen voor asielopvang geen duurzame uitkomst bieden. 

De komende maanden onderzoekt Delft samen met het COA de mogelijkheden voor oplossingen voor de lange termijn, wat ook onderdeel is van de spreidingswet. En wat dit betekent voor de invulling en toekomst van de huidige opvang aan het Manderspark. Delft heeft hierover ook overleg met andere gemeenten in de regio Haaglanden.

In het onderzoek naar mogelijkheden voor meer opvangplekken blijft de schaarse ruimte in een compacte stad als Delft een uitdaging.

Veelgestelde vragen

Het COA vangt asielzoekers in Nederland op tijdens hun asielprocedure. Zij zorgen voor huisvesting vanaf de aanvraag voor asiel in Nederland. Tot het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft eerder gemeenten gevraagd om extra asielzoekers op te vangen. Delft kon hier toen niet aan voldoen. Het COA zocht namelijk naar locaties voor het opvangen van grote aantallen asielzoekers voor lange tijd. Delft is een compacte stad en had geen geschikte ruimte voor het opvangen van grote aantallen asielzoekers.

De huidige opvang is ingericht op de tijdelijke opvang van maximaal 220 personen. Hiervoor heeft de gemeente samen met de TU Delft een geschikte locatie gevonden op het terrein van de TU Delft.

De opvang aan het Manderspark ligt ten zuiden van de Heertjeslaan, op het zuidelijke deel van de campus. Daarnaast vangt het COA asielzoekers op in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg. 

Delft is een compacte stad waar ruimte schaars is. Het aantal mensen waarvoor dringend een opvangplek nodig is, is groot. Op de korte termijn is het mogelijk om deze mensen op te vangen in de opvanglocatie aan het Manderspark en in het Campanile-hotel. Voor oplossingen op de lange termijn, wat ook onderdeel van de spreidingswet is, gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken.

Op de opvanglocatie aan het Manderspark is de doelgroep divers en bestaat uit gezinnen, volwassenen en alleenstaande jonge asielzoekers. In het Campanile-hotel verblijven60 alleenstaande jonge asielzoekers en 110 volwassenen.

Op  beide locaties verloopt de opvang goed. Er zijn afspraken gemaakt en er is doorlopend contact en afstemming tussen het COA, TU Delft, de politie en de gemeente. Ook op het gebied van veiligheid en handhaving.

Het COA begeleidt de asielzoekers en beheert de locaties. En is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. De locatiebeheerder van het COA is het aanspreekpunt voor omliggende bedrijven en omwonenden. Deze kan vervolgens afstemmen met contactpersonen van de TU Delft en de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Dit verloopt volgens de normale werkwijze.

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen beperkingen. Zij moeten zich net als iedereen houden aan de regels in de openbare ruimte. En privéterrein van anderen respecteren. De asielzoekers krijgen informatie over hun rechten en plichten. Dit gebeurt wanneer zij op de locatie komen. Het COA heeft huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal.

  • Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten door vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling kan niet veilig terugkeren naar het land van herkomst.
  • Een asielzoeker is iemand op de vlucht die internationale bescherming zoekt. Maar die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet heeft erkend als vluchteling. Asielzoekers die de IND als vluchtelingen erkent krijgen de ‘vluchtelingenstatus’. En heten in Nederland ook wel statushouders of vergunninghouders. 
  • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen en werken binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. 
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunning voor de huisvesting. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van onderwijs. En voor de openbare orde en veiligheid buiten het terrein. 
  • Het COA begeleidt de asielzoekers. Ook is het COA verantwoordelijk voor het beheer van de opvanglocatie. En voor de veiligheid van de asielzoekers en de locatie. Het COA betaalt ook alle kosten.
  • De TU Delft stelt tijdelijk ruimte beschikbaar op eigen terrein.

We kunnen ons voorstellen dat u meeleeft. En misschien wilt helpen. Kijk hiervoor op de website van het COA.

Heeft u een algemene vraag over de opvang van asielzoekers door het COA? Neem dan contact op met het COA. Bel 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar delft@coa.nl

Ook in Den Hoorn komt een opvanglocatie voor vluchtelingen. Woont u in de buurt van deze opvanglocatie? Meer informatie vindt u op de website van gemeente Midden-Delfland.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met communicatie@middendelfland.nl. De gemeente Midden-Delfland zal ook aan omwonenden in Delft informatie geven over de opvanglocatie.