Tijdelijke opvang asielzoekers

Sinds september 2022 vangt Delft tijdelijk asielzoekers op aan het Manderspark in Delft. Hiervoor stelt TU Delft ruimte op haar terrein beschikbaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de opvang. Op de locatie is momenteel plek om maximaal 220 mensen op te vangen.

Daarnaast vangt het COA van januari 2024 tot en met mei 2024 60 asielzoekers op in een noodopvanglocatie in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg.

Uitbreiden en verlengen

De situatie rond de opvang van asielzoekers in Nederland is nog altijd schrijnend. De verwachting is dat het aantal benodigde opvangplekken verder zal toenemen. Daarom vroeg het COA de gemeente om de opvang van asielzoekers in Delft te verlengen en uit te breiden.

Het college van burgemeester en wethouders wil bijdragen aan het verminderen van de opvangcrisis. En onderzocht samen met het COA en de TU Delft wat mogelijk is om in Delft meer mensen langere tijd op te kunnen vangen. 

Herinrichting opvanglocatie Manderspark

Samen maakten zij nieuwe afspraken die het mogelijk maken op de bestaande locatie maximaal 100 extra mensen op te vangen. En de opvang met maximaal 5 jaar te verlengen.  Met dank aan de TU Delft, die haar grond langer beschikbaar stelt.

De eerste 2 jaar van de verlenging zijn vast. Gevolgd door 3 keer een mogelijke verlenging van 1 jaar tot maximaal februari 2028. De TU Delft heeft inmiddels bevestigd dat de opvang tot februari 2026 kan blijven staan.

De boogde uitbreiding van de opvanglocatie is echter complexer dan gedacht. De gemeente, TU Delft en het COA blijven wel in gesprek over de invulling en toekomst van de huidige opvanglocatie aan het Manderspark.

Betere voorzieningen

Met de herinrichting en verlenging kan het COA ook verbeteringen doorvoeren in de woonvoorzieningen op de locatie. Bijvoorbeeld op het gebied van de sanitaire voorzieningen.

Spreidingswet

Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (spreidingswet) van kracht gegaan. Het doel van deze wet is komen tot voldoende opvangplekken en een goede verdeling ervan over alle provincies en gemeenten.

Met de ingang van de wet heeft het Rijk de taakstelling per provincie bekend gemaakt. Met daarbij ook de indicatieve verdeling per gemeente. Het gaat hierbij om het aantal opvangplekken dat naar verwachting in de komende twee jaar nodig is. Delft moet in totaal 434 plekken realiseren, waarvan 37 voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers).

Het college van burgemeesters en wethouders gaat de komende maanden onderzoeken wat er op welke termijn mogelijk is om hieraan te voldoen. En wat dit betekent voor de invulling en toekomst van de huidige opvang aan het Manderspark. Delft heeft hierover ook overleg met andere gemeenten in de regio Haaglanden.

In het onderzoek naar mogelijkheden voor meer opvangplekken vormt de schaarse ruimte in een compacte stad als Delft onverminderd een uitdaging. 

Tijdelijk extra opvang in Campanile-hotel

Het COA vangt sinds januari 2024 tijdelijk 60 jonge asielzoekers op in het Campanile-hotel aan de Kleveringweg. Zij verblijven hier in afwachting van langduriger opvang op een nieuwe locatie elders in het land. Inmiddels is bekend dat de oplevering van die nieuwe locatie met enkele weken is vertraagd. En naar verwachting eind mei gereed is. De gemeente heeft het COA daarom medewerking verleend om de jongeren tot die tijd in het Campanile-hotel te laten verblijven.  

De opvang draagt bij aan het verminderen van de druk op de opvangcapaciteit in Ter Apel en andere opvanglocaties van het COA. Daarom heeft de gemeente besloten hieraan mee te werken.

Van de asielzoekers die worden opgevangen in het Campanile-hotel zijn de meesten nog maar kort in Nederland. Ze hebben een lange reis achter de rug en hebben veel meegemaakt. 

Het COA is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang en de veiligheid op deze opvanglocatie. En zorgt voor intensieve begeleiding in het hotel, gericht op rust en regelmaat. Er is een dagprogramma met Nederlandse les, recreatie en sport. Daarbij werkt het COA samen met lokale sportverenigingen. 

Toekomstige opvang 

Met het nog altijd toenemende tekort aan opvangplekken, heeft het COA de gemeente Delft gevraagd naar de mogelijkheden om ook na het vertrek van de jonge asielzoekers mensen op te kunnen vangen in het Campanile- hotel. De gemeente Delft gaat hierover met het COA in gesprek.

Veel gestelde vragen

Het COA vangt asielzoekers in Nederland op tijdens hun asielprocedure. Zij zorgen voor huisvesting vanaf de aanvraag voor asiel in Nederland. Tot het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft eerder gemeenten gevraagd om extra asielzoekers op te vangen. Delft kon hier toen niet aan voldoen. Het COA zocht namelijk naar locaties voor het opvangen van grote aantallen asielzoekers voor lange tijd. Delft is een compacte stad en had geen geschikte ruimte voor het opvangen van grote aantallen asielzoekers.

De huidige opvang is ingericht op de tijdelijke opvang van maximaal 220 personen. Hiervoor heeft de gemeente samen met de TU Delft een geschikte locatie gevonden op het terrein van de TU Delft. Met de uitbreiding komt hier plek bij voor 100 extra mensen. Deze opvangplekken komen op het bestaande terrein, op het deel dat nu nog niet in gebruik is. 

Het terrein ligt ten zuiden van de Heertjeslaan op het zuidelijke deel van de campus.

De doelgroep is divers en bestaat uit gezinnen en alleenstaanden in verschillende leeftijdsgroepen.

Er is over beide locaties doorlopend contact en afstemming met het COA, de TU Delft en de gemeente. Ook op het gebied van veiligheid en handhaving.

Het COA begeleidt de asielzoekers en beheert de locatie. En is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. De locatiebeheerder van het COA is het aanspreekpunt voor omliggende bedrijven en omwonenden. Deze kan vervolgens afstemmen met contactpersonen van de TU Delft en de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Dit verloopt volgens de normale werkwijze. 

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen in de gemeente en krijgen geen beperkingen. Zij moeten zich net als iedereen houden aan de regels in de openbare ruimte. En privéterrein van anderen respecteren. De asielzoekers krijgen informatie over hun rechten en plichten. Dit gebeurt wanneer zij op de locatie komen. Het COA heeft huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal.

  • Een vluchteling heeft zijn of haar land gedwongen verlaten door vervolging, oorlog of geweld. Een vluchteling kan niet veilig terugkeren naar het land van herkomst.
  • Een asielzoeker is iemand op de vlucht die internationale bescherming zoekt. Maar die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet heeft erkend als vluchteling. Asielzoekers die de IND als vluchtelingen erkent krijgen de ‘vluchtelingenstatus’. En heten in Nederland ook wel statushouders of vergunninghouders. 
  • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zonder visum reizen en werken binnen de Europese Unie. Zij hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. 
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunning voor de huisvesting. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen van onderwijs. En voor de openbare orde en veiligheid buiten het terrein. 
  • Het COA begeleidt de asielzoekers. Ook is het COA verantwoordelijk voor het beheer van de opvanglocatie. En voor de veiligheid van de asielzoekers en de locatie. Het COA betaalt ook alle kosten.
  • De TU Delft stelt tijdelijk ruimte beschikbaar op eigen terrein.

We kunnen ons voorstellen dat u meeleeft. En misschien wilt helpen. Kijk hiervoor op de website van het COA.

Heeft u een algemene vraag over de opvang van asielzoekers door het COA? Neem dan contact op met het COA. Bel 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar delft@coa.nl

Ook in Den Hoorn komt een opvanglocatie voor vluchtelingen. Woont u in de buurt van deze opvanglocatie? Meer informatie vindt u op de website van gemeente Midden-Delfland.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met communicatie@middendelfland.nl. De gemeente Midden-Delfland zal ook aan omwonenden in Delft informatie geven over de opvanglocatie.