Verklaring gegevensbescherming

De gemeente Delft verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring gegevensbescherming gaat over de persoonsgegevens die de gemeente Delft verwerkt voor het uitvoeren van haar taken.

Bescherming van uw persoonsgegevens

 • De gemeente Delft gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
 • De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting, publiekrechtelijke taak, vitaal belang, toestemming en overeenkomst.
 • Binnen de gemeentelijke organisatie houdt een aparte functionaris gegevensbescherming toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder voor bescherming van uw persoonsgegevens. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie. En voor een toelichting op de begrippen die in deze verklaring staan.

Gebruik van uw persoonsgegevens

 • De gemeente voert taken uit die in het belang zijn van haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Woont u in Delft? Dan houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).
 • Wilt u iets regelen of aanvragen via delft.nl? Dan heeft de gemeente vaak contactgegevens van u nodig om u goed te kunnen helpen. Zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Voor financiële transacties zoals betalingen, hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. 
 • De gemeente kan bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. Zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Dit is nodig voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid.
 • Verder kan de gemeente persoonsgegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en fraude te bestrijden. En om aan haar specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 • Om onze dienstverlening en beleid te verbeteren gebruiken we persoonsgegevens. Dat doen we alleen anoniem. Persoonsgegevens zijn niet terug te voeren tot individuen.

Plichten en verantwoordelijkheden

 • De gemeente gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
 • De gemeente beschermt uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.
 • De gemeente gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan die hierboven beschreven.
 • De gemeente neemt de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Er zijn technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. Verder hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht. En krijgen alleen medewerkers die bevoegd zijn toegang tot persoonsgegevens.
 • Wijkt de gemeente af van het hierboven genoemde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan informeert de gemeente u eerst. En vraagt uw toestemming voor verwerking.

Datalekken

Kunnen onbevoegden desondanks toch uw persoonsgegevens inzien? Dan nemen we maatregelen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Is er sprake van een grote inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens, waardoor u schade zou kunnen lijden? Dan nemen we contact met u op en melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken. En voor de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

 • De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan de gemeente heeft verstrekt.
 • Met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Soms werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties bij de uitvoering van wettelijke regelingen. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens in zo’n samenwerking maakt de gemeente hierover afspraken.
 • Op grond van wettelijke regelingen moet de gemeente soms persoonsgegevens delen met andere (overheids)organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de sociale verzekeringsbank voor de AOW.

Gegevens werk en inkomen, zorg en jeugdhulp

Professionals van de gemeente, Delft Support en Werkse! werken op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp samen met professionals van verschillende zorgaanbieders. Zij moeten informatie, zoals persoonsgegevens en gezins- en persoonlijke situatie, met elkaar uitwisselen. Dit is om u zo goed mogelijk te helpen. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie. U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn. En wat de gemeente ermee doet en hoelang de gemeente de gegevens opslaat.
 • Recht op inzage. U heeft het recht om te zien of en op welke manier de gemeente uw gegevens verwerkt.
 • Recht op rectificatie. Is duidelijk dat uw gegevens niet kloppen? Dan heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden. Geeft u toestemming aan de gemeente om uw gegevens te verwerken? Dan heeft u ook het recht om de toestemming weer in te trekken en de persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kan echter niet altijd.
 • Het recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht om aan de gemeente te vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan echter niet altijd.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens. U heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke. En deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan. Tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Besluiten doen we op basis van menselijke afweging.

Inzien

Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen voor het inzien van uw persoonsgegevens.

Gebruik van de website

 • De website van de gemeente Delft www.delft.nl is om informatie te  verschaffen over de gemeente aan inwoners, bedrijven en andere geïnteresseerden. Via het besloten, extra beveiligde gedeelte van de website (https://delft.nl) kunt u transacties met de gemeente doen. Zoals het aanvragen van vergunningen.
 • Informatie over bezoeken aan delft.nl gebruikt de gemeente alleen ster ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. En nooit voor identificatie van individuele personen.
 • De per digitaal formulier verstrekte informatie gebruikt de gemeente alleen voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Daarna vernietigt de gemeente deze informatie.
 • De website www.delft.nl linkt naar websites van anderen. De gemeente Delft is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens:

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de medewerker gegevensbescherming van de gemeente Delft. Dit kan via het contactformulier of bel 14015.

Wijzigen

De gemeente kan deze verklaring gegevensbescherming zonder waarschuwing wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.delft.nl staan.