Verkoop aandelen Eneco

In 2020 heeft de gemeente Delft haar aandelen in het energiebedrijf Eneco verkocht. De verkoop leverde Delft € 99,4 miljoen op. Op deze pagina ziet u waar het geld naartoe gaat.

Stimuleringspakket: € 3 miljoen

De gemeente heeft een stimuleringspakket van bijna € 3 miljoen gemaakt voor de periode 2021-2023. De gemeente besteedt dan aan de volgende doelen:

Ruimte voor maakindustrie

€ 630.000

Investeren in de wijk € 120.000

Energietransitie

€ 2,23 miljoen

Compensatie dividend: € 5,1 miljoen

Als aandeelhouder van Eneco kreeg de gemeente elk jaar een bedrag aan dividend. Dit stopte door de verkoop van de aandelen. De gemiste inkomsten vangt de gemeente geleidelijk op. Daarvoor reserveert de gemeente tot 2025 een bedrag van € 5,1 miljoen.

Verbeteren openbare ruimte: € 6 miljoen

De gemeente geeft € 6 miljoen uit voor extra investeringen in een gebied. Dat kan bijvoorbeeld bij het vernieuwen van de bestrating of het riool. De gemeente kan het extra geld dan gebruiken om de openbare ruimte te vernieuwen en groener in te richten.

Bestrijden coronacrisis: € 4,4 miljoen

De gemeente heeft maatregelen genomen om de coronacrisis te bestrijden. Hiervoor heeft Delft in totaal € 4,4 miljoen gebruikt uit de Eneco-gelden. Het gaat om:

Geld om de maatregelen te kunnen betalen € 2,5 miljoen
Afzien van precario op terrassen en reclamebelasting € 400.000
Kwijtschelden huren en erfpachten gemeentelijke panden € 510.000
Extra geld voor gemeentelijke maatregelen € 966.000

Het college heeft aan de raad toegelicht hoe de gemeente dit geld heeft gebruikt.

Opvangen tekort herstelplan: € 17,2 miljoen

De gemeente heeft in 2021 een herstelplan gemaakt om Delft weer financieel gezond te krijgen. Hierin staat dat Delft in de jaren 2021-2023 een tekort heeft van € 17,2 miljoen. Dit zijn eenmalige tekorten die overblijven na de bezuinigingen die de gemeente heeft opgenomen in het plan.

Ontwikkelvisie Prinsenhof: € 15 miljoen

Delft bereidt de restauratie en renovatie van het Prinsenhof voor. Uit de Eneco-gelden heeft de gemeente € 15 miljoen gereserveerd voor de ontwikkelvisie van het Prinsenhof(gebied).

Wensen: € 8,3 miljoen

In de Programmabegroting 2020-2023 staan investeringswensen van bij elkaar € 8,3 miljoen. De gemeente gebruikt dit geld voor:

Internationale Schakelklas € 4,1 miljoen
Voorzieningen zoals wegen, riolering en groen € 3,4 miljoen
Rietveld Theater € 1,1 miljoen

Investeringen: € 22 miljoen

In de Programmabegroting 2020-2023 stond het voorstel om € 21,65 miljoen te gebruiken voor investeringen. De gemeente heeft dit geld gestort in een potje voor dekking van kapitaallasten. In de begroting 2022-2025 staat waar de gemeente dit geld voor gebruikt.

Sportparken Kruithuisweg, Biesland en Voorhof € 5,05 miljoen
Foreestplein € 0,32 miljoen
Onderwijshuisvesting € 2 miljoen
Schieoevers (bovenwijkse voorzieningen) € 2,1 miljoen
Beheerplannen groen en water, openbare verlichting € 2,53 miljoen
Uitplaatsen Stedin € 0,83 miljoen
Openbare ruimte (bovenplanse voorzieningen) € 4,1 miljoen
Duurzaamheid (wettelijke verplichtingen) € 1,22 miljoen
Juniusstraat 6 en Sportring (sloop) € 2,05 miljoen
Binnenstad fysiek € 0,5 miljoen
Aankoop woningen (Schoolstraat 1 en 3, Oude Delft 177) € 0,95 miljoen

Overgebleven geld: € 23,4 miljoen

De gemeente had nog € 5 miljoen uitgetrokken om kosten voor jeugdzorg op te vangen. Het Rijk heeft hiervoor echter eenmalig geld gegeven. In de nieuwe begroting blijft dat geld daarom over.

Opgeteld bij de € 18 miljoen die resteert, heeft Delft in totaal nog € 23,4 miljoen over. Dit geld van de Eneco-aandelen kan de gemeente nog besteden. Het college en de gemeenteraad besluiten hierover in de toekomst.

De eerste ideeën zijn er wel. In november 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen hoe Delft een deel van het overgebleven geld kan besteden. In de motie vraagt de raad aan het college om een voorstel te maken om maximaal € 15 miljoen te gebruiken voor het halen van de duurzaamheidsdoelen. Met name in de (kwetsbare) wijken.