Welstandsnota

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan het kan zijn dat uw bouwplan moet voldoen aan de criteria uit de Welstandsnota. Op de Welstandskaart ziet u het geldende welstandsniveau.

Welstandscriteria

Er zijn 3 welstandscriteria:

 • Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang
 • Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld
 • Criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik

Criterium A

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer:

 • Het bouwwerk past in de bestaande of toekomstige omgeving.
 • Het ontwerp respecteert of versterkt de kwaliteit van het openbaar gebied.
 • Het ontwerp respecteert de bestaande doorzichten en zichtlijnen.
 • Bij markante en belangrijke stedenbouwkundige plekken geeft het ontwerp voldoende. uitdrukking aan het belang van de locatie.

Criterium B

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer:

 • Het ontwerp respecteert of versterkt het karakter van bestaande gevelwanden.
 • De verhoudingen in de gevels zijn evenwichtig van opbouw.
 • Eventuele ingrepen in een bestaande gevel staan in goede verhouding tot elkaar. En tot het geheel van de gevel.

Criterium C

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer:

 • De detaillering en het materiaalgebruik ondersteunen het karakter van het bouwwerk.
 • U stemt het kleurgebruik af op de omgeving.
 • De architectonische eenheid als geheel (gevelwand, blok of straat) is of blijft in evenwicht.

Welstandsniveau

Aan welke criteria u moet voldoen, hangt af van het welstandsniveau. Op de welstandskaart ziet u het niveau voor uw straat of gebouw. Er zijn 3 niveaus: 

 • Bijzonder welstandsniveau (roze gebieden op de kaart). Voor dit gebied gelden alle 3 de welstandscriteria.
 • Globaal welstandsniveau (blauwe gebieden). Hiervoor gelden de criteria A (stedenbouwkundige samenhang) en B (evenwichtig gevelbeeld).
 • Welstandsluw niveau (groene gebieden). Hier geldt alleen voor nieuwbouw het criterium A (stedenbouwkundige samenhang).

Zones langs hoofdwegen

Gaat het om een gebouw langs een hoofdweg, historische route of zichtlocatie? Dan geldt voor de naar de weg gekeerde gevels van het hoofdgebouw het bijzonder welstandsniveau. Voor overige bebouwing geldt het onderliggende welstandsniveau.

Monumenten

Voor gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden in alle gebieden geldt het bijzonder welstandsniveau.

Welstandseisen kleine bouwwerken

Voert u werk uit aan een gebouw waarvoor welstandscriteria gelden? En voldoet uw plan aan de welstandseisen voor kleine bouwwerken? Dan heeft u geen advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Welstandsvrije bouwwerken

In het welstandsluwe gebied zijn alle verbouwingen aan bestaande gebouwen welstandsvrij. Dit geldt ook voor bouwwerken in het globale welstandsgebied die niet aan openbaar gebied grenzen. Daarnaast zijn er ook bouwwerken die volgens de Wet bouwwerken welstandsvrij zijn.