Welstandsnota

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan het kan zijn dat uw bouwplan moet voldoen aan de criteria uit de Welstandsnota. Op de Welstandskaart ziet u het geldende welstandsniveau.

Welstandscriteria

Er zijn 3 welstandscriteria:

 • Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang
 • Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld
 • Criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik

Criterium A

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer:

 • het bouwwerk past in de bestaande of toekomstige omgeving
 • de kwaliteit van het openbaar gebied wordt gerespecteerd of versterkt
 • de bestaande doorzichten en zichtlijnen worden gerespecteerd
 • bij markante en belangrijke stedenbouwkundige plekken voldoende uitdrukking wordt gegeven aan het belang van de locatie

Criterium B

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer:

 • het karakter van bestaande gevelwanden wordt gerespecteerd of versterkt
 • de verhoudingen in de gevels evenwichtig van opbouw zijn
 • eventuele ingrepen in een bestaande gevel in goede verhouding tot elkaar en tot het geheel van de gevel staan

Criterium C

Een ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand wanneer:

 • de detaillering en het materiaalgebruik het karakter van het bouwwerk ondersteunen
 • het kleurgebruik is afgestemd op de omgeving
 • de architectonische eenheid als geheel (gevelwand, blok of straat) in evenwicht is of blijft

Welstandsniveau

Aan welke criteria u moet voldoen hangt af van het welstandsniveau. Op de welstandskaart ziet u het niveau voor uw straat of pand. Er zijn 3 niveaus: 

 • Bijzonder welstandsniveau (roze gebieden op de kaart). Voor dit gebied gelden alle 3 de welstandscriteria.
 • Globaal welstandsniveau (blauwe gebieden). Hiervoor gelden de criteria A (stedenbouwkundige samenhang) en B (evenwichtig gevelbeeld).
 • Welstandsluw niveau (groene gebieden). Hier geldt alleen voor nieuwbouw het criterium A (stedenbouwkundige samenhang).

Zones langs hoofdwegen

Langs hoofdwegen, historische routes en zichtlocaties geldt voor naar de weg gekeerde gevels van hoofdgebouwen het bijzonder welstandsniveau. Voor overige bebouwing geldt het onderliggende welstandsniveau.

Monumenten

Voor gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden in alle gebieden geldt het bijzonder welstandsniveau.

Welstandseisen kleine bouwwerken

Gaat u werkzaamheden verrichten aan een pand waarvoor welstandscriteria gelden? Dan is een advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit niet nodig als uw plan voldoet aan de welstandseisen voor kleine bouwwerken.

Welstandsvrije bouwwerken

In het welstandsluwe gebied zijn alle verbouwingen aan bestaande gebouwen welstandsvrij. Dit geldt ook voor bouwwerken in het globale welstandsgebied die niet aan openbaar gebied grenzen. Daarnaast zijn er ook bouwwerken die door de Wet bouwwerken als welstandsvrij zijn aangewezen.