Bodem saneren

Wat kunt u doen als u de grond waar u wilt gaan bouwen of graven ernstig is verontreinigd? Bodemverontreiniging kan verschillende oorzaken hebben. Zoals een lekkende ondergrondse olietank of het gebruik van verontreinigd ophoogmateriaal in met name oudere woonwijken. De grond kan ook verontreinigd zijn door voormalige bedrijfsactiviteiten van smederijen, stomerijen, wasserijen of kabelfabrieken.

Ernstige verontreiniging

Blijkt uit een bodemonderzoek dat de grond waarop u wilt bouwen of waarin u wilt graven ernstig is verontreinigd? Dan heeft u met de Wet bodembescherming te maken en moet u zorgen voor een saneringsplan voordat u aan de slag kunt.

Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet bodembescherming. Gaat u ernstige bodemverontreiniging saneren? Dan kunt u bij de Omgevingsdienst uw saneringsplannen indienen. Dit geldt ook voor handelingen op of in sterk verontreinigde grond of grondwater. U kunt pas aan de slag nadat de Omgevingsdienst uw plan of melding heeft goedgekeurd.

BUS-saneringen

Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke regeling voor eenvoudige saneringen. Als u van deze regeling gebruik maakt, moet u voor de sanering een melding indienen bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Verder moet u na het afronden van de sanering een evaluatieverslag indienen.

Meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS-saneringen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor het melden van overige saneringswijzen kunt u direct contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden.