Bodemonderzoek

De grond in Delft kan verontreinigd zijn. Daarom is het verstandig en soms zelfs verplicht om een bodemonderzoek uit te voeren. Bij een bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de grond en het grondwater onderzocht. Een bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn bij: 

  • het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouwen)
  • de aan- of verkoop van een stuk grond
  • het vaststellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing
  • het bepalen van de mogelijkheden voor hergebruik van de grond (AP04-keuring of partijkeuring)
  • civieltechnische werkzaamheden in de grond
  • vermoeden van ecologische, humane of verspreidingsrisico's

Bodeminformatie bij gemeente

De gemeente beschikt over veel bodemrapporten. Als u een bodemonderzoek laat uitvoeren is het daarom handig om eerst bij de gemeente te vragen of er al gegevens over uw perceel zijn.

Bodemonderzoek uitvoeren

Heeft de gemeente geen bodeminformatie over uw perceel? Dan moet u zelf een bodemonderzoek laten uitvoeren. Controleer of het onderzoeksbureau waaraan u de opdracht verleent met erkende veldwerkers werkt. Dit kunt u nagaan op de website van Rijkswaterstaat. Een bodemonderzoek dat niet door een erkende veldwerker is uitgevoerd, mag de gemeente niet accepteren.

Soort onderzoek

Een eerste onderzoek is meestal een verkennend bodemonderzoek. Als hieruit blijkt dat de kwaliteit van de bodem geschikt is voor het huidige of voorgenomen gebruik, is een vervolgonderzoek niet nodig. Is er bodemverontreiniging boven de vastgestelde norm aanwezig? Dan kan een vervolgonderzoek nodig zijn om de mate van verontreiniging te bepalen. 

Kosten

De kosten van een bodemonderzoek hangen af van de grootte van het perceel en de inschatting van de verontreiniging. Ook verschillen de prijzen per onderzoeksbureau. Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen.