Subsidie voor investeringen gebouwen sportverenigingen

Algemeen

De gemeente geeft subsidie om sportaccommodaties te verbeteren. Heeft u plannen voor het bouwen of verbouwen van een gebouw voor uw vereniging? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Dit kan van 15 oktober tot en met 15 december. Inloggen doet u met eHerkenning.

In gesprek

De gemeente gaat graag eerst met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Stuur een e-mail naar sport@delft.nl om een afspraak te maken.

Waarvoor mogelijk?

U kunt subsidie krijgen voor de volgende werkzaamheden aan een gebouw van uw sportvereniging:

 • Vervangen en herbouwen van een gebouw waarvan de technische levensduur is verstreken
 • Bouwkundig verbeteren van het gebouw
 • Bouwkundig geschikt maken van het gebouw voor niet-commercieel en multifunctioneel gebruik
 • Vervangen van een kleedruimte in of bij het gebouw waarvan de technische levensduur is verstreken
 • Bouwkundig verbeteren van een kleedruimte
 • Toegankelijkheid van het gebouw verbeteren

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen voor sportverenigingen of beheerstichtingen
 • U kunt alleen subsidie krijgen voor onroerende zaken
 • De sportaccommodatie is in Delft
 • U heeft alle andere mogelijke financieringsmogelijkheden uitgeput

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • Door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren. Doet u de aanvraag namens een beheerstichting? Stuur dan de door het bestuur van de beheerstichting goedgekeurde jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren mee.
 • Doorrekening van de business case door middel van een meerjarenbegroting (minimaal 5 jaar) waarbij in de cijfers geen rekening wordt gehouden met een bijdrage vanuit de gemeente
 • Overzicht of en hoe u aanvullende (externe) financieringsmogelijkheden heeft verkregen. Waaronder het aanschrijven van fondsen, toepassen van ledenacties, verhogen van de contributies enz.
 • Volledig ingevulde vragenlijst van het Vitaliteitsonderzoek sportverenigingen Delft
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud) met vermelding van de huidige bestuursleden
 • Door het bestuur ondertekend verslag van de (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering met akkoordverklaring voor de uit te voeren activiteiten aan het gebouw en de investering van het project. Gaat uw aanvraag over het multifunctionele gebruik van het gebouw? Vul dan het verslag aan met een akkoordverklaring van de organisaties die voor minimaal 5 jaar gebruik gaan maken van het gebouw.
 • Per projectdeel minimaal 3 gespecificeerde en vergelijkbare offertes die voldoen aan de eisen van de VCA-checklist aannemers van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid. Met een onderbouwing van de keuze voor deze offertes.
 • Eigendomsbewijs waaruit blijkt dat de sportvereniging of -stichting eigenaar is van het gebouw
 • Akkoordverklaring voor nieuwbouw of verbouw van de eigenaar van de grond
 • Verklaring van de eigenaar van de grond waaruit blijkt dat de uit te voeren activiteit een investering is met een minimale levensduur van 10 jaar
 •  Vergunning, als voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt een vergunning nodig is. Zijn er activiteiten waarvoor u geen vergunning nodig heeft? Stuur hiervoor dan een beschrijving mee waaruit blijkt dat deze activiteiten voldoen aan het meest actuele bestemmingsplan.
 • Beschrijving waaruit blijkt dat de activiteiten bijdragen aan een betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van verenigingsgebouwen voor de betreffende georganiseerde sport in Delft