Subsidie voor onderwijshuisvesting

Algemeen

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen voor de huisvesting subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u schriftelijk aan. Dit kan tot 1 februari voorafgaand aan het betreffende programmajaar.

Waarvoor mogelijk?

Subsidie is mogelijk voor:

 • Nieuwbouw, vervangende bouw en uitbreiding
 • Bestaand gebouw in gebruik nemen
 • Bestaande noodlokalen verplaatsen
 • Terrein verwerven of uitbreiden
 • Eerste inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair
 • Medegebruik van ruimte
 • Constructiefouten herstellen
 • Schade in bijzondere omstandigheden vervangen of herstellen
 • Lokalen voor bewegingsonderwijs onderhouden
 • Klokurenvergoeding lokalen voor bewegingsonderwijs

Subsidie ontvangen

Vastgestelde kosten voor eerste inrichting Onderwijsleerpakket en meubilair stelt de gemeente automatisch beschikbaar. Voor overige vastgestelde kosten kunt u een beschikbaarstelling van het vastgestelde bedrag aanvragen.

Als schoolbestuur ontvangt u het bedrag als u het volgende kunt aantonen:

 • U heeft op de juiste manier heeft aanbesteed
 • U heeft de opdracht verleend
 • U heeft een uitvoeringsplan met begin- en einddatum

Subsidie verantwoorden

Na het uitvoeren van het werk vindt een eindafrekening plaats. Als schoolbestuur levert u hiervoor een overzicht van de eindbedragen met een begeleidende brief. Afhankelijk van het af te rekenen bedrag kan daarnaast een bestuurs- of accountantsverklaring nodig zijn. Afrekening kan ook plaatsvinden via de jaarrekening van het schoolbestuur.

De gemeente verrekent de kosten op basis van normbedragen en taakstellende bedragen. Maar ook het verschil in vastgesteld bedrag en beschikbaar gesteld bedrag.