Bijzondere bijstand, doorbetaling van vaste lasten / opslagkosten

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een doorbetaling van de vaste lasten/opslagkosten online aanvragen. 

Beschrijving

Tijdens een verblijf in een inrichting vergoedt de gemeente tot maximaal 12 maanden de kosten voor het aanhouden van uw woning. Dit kunnen de huurkosten zijn, maar ook de hypotheeklasten van uw eigen woning.

De gemeente vergoedt geen energiekosten. Dat betekent dat de energievoorziening moet worden afgesloten. Als u uit de inrichting komt en het energiebedrijf brengt aansluitkosten bij u in rekening, kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Doorbetaling van huur is slechts eenmalig mogelijk gedurende een detentieperiode van maximaal 3 maanden. De betaling geschiedt in de vorm van een renteloze geldlening. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

 • € 1.690 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.183 voor alleenstaanden 

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm en kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dat hangt af van uw situatie of inkomen.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten van de huur- of hypotheeklasten en eventueel aansluitkosten van energievoorziening, of de kosten van de opslag van de inboedel.

Opnameduur

Is de opnameduur langer dan 12 maanden? Dan geldt de bovenstaande regel niet. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u wel een vergoeding krijgen voor de opslagkosten van de inboedel, voor maximaal 24 maanden. 

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende gegevens mee:

 • het plaatsingsbewijs van de inrichting
 • de huurspecificatie of, bij een eigen woning: een overzicht van de hypotheeklasten
 • als u huurtoeslag ontvangt: de toekenningsbrief van de Belastingdienst
 • rekening bij aansluiting energie
 • rekening bij opslag van de inboedel
 • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekening van alle gezinsleden en inwonende kinderen tot 18 jaar
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u een klant met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten. U mag ook namens uw klant een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten niet gebruiken om namens hen een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.