Bijzondere bijstand, verhuis- en opknapkosten

Algemeen

Wanneer er sprake is van een noodzaak om te verhuizen, kunt u een vergoeding van de gemeente krijgen. Het gaat dan om een verhuizing naar een aangepaste woning door ziekte, handicap of sociale omstandigheden.

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor verhuis- en opknapkosten online aanvragen. Gaat het om een verhuizing in het kader van een sociaal medische indicatie? Vraag dan een vergoeding aan bij team Wmo. Bel met 14015.

Voorwaarden

Urgentieverklaring

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, heeft u een urgentieverklaring nodig van een woningcorporatie.

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.056 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.439 voor alleenstaanden

Verhuizing met sociaal medische indicatie

Deze procedure geldt niet voor verhuizing in het kader van sociaal medische indicatie. Hiervoor moet u contact opnemen met het team Wmo, telefoonnummer 14015.

Hoger inkomen? 

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie. 

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Kosten

U kunt voor de gemaakte kosten een vergoeding krijgen. Voor opknapkosten van de woning bestaan er vaste bedragen. De hoogte van de bedragen hangt af van de grootte van de woning. De kosten van de waarborgsom ontvangt u als renteloze geldlening.

Geen urgentie, wel noodzaak

Kunt u geen urgentieverklaring krijgen? Dan moet u de noodzaak om te verhuizen schriftelijk laten vaststellen. Dit kunnen alleen andere instanties doen zoals: de politie, slachtofferhulp of vluchtelingenwerk. 

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan ook zorgen voor een vergoeding. Bel met 14015 voor uitgebreid advies over deze vergoedingen.

Dubbele huur

Is er sprake van noodzakelijke verhuizing? En moet u over dezelfde periode zowel huur of woonkosten voor de oude als de nieuwe woning betalen? Dan kunt u voor maximaal 1 maand bijzondere bijstand ontvangen. De gehele huur (zonder huurtoeslag) van de nieuwe woning. En de verstrekte administratiekosten komen voor bijzondere bijstand in aanmerking. 

Waarborgsom

Woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders vragen wel eens een waarborgsom. Voor dit bedrag kunt u een renteloze lening aanvragen.

Het bedrag voor de waarborgsom is een renteloze lening die u moet terugbetalen. De rest is een gift, u hoeft het bedrag niet terug te betalen.

Transportkosten

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan moet u de vergoeding voor de transportkosten aanvragen in de gemeente die u verlaat. Alle overige kosten zijn voor rekening van de gemeente waar u naar verhuist.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • rekening(en) van de gemaakte transportkosten en eventuele aansluitkosten
  • brief van de verhuurder met de huurkosten/huurcontract van de nieuwe woning 
  • urgentieverklaring van de gemeente óf andere gegevens die de noodzaak aantonen 
  • geldig legitimatiebewijs 
  • rekening eerste huur 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee: 

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar 
  • bewijsstukken inkomen en vermogen

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.