Rechten en plichten

Vanaf het moment dat u een bijstandstuitkering aanvraagt heeft u bepaalde rechten en verplichtingen waar u zich aan moet houden. Komt u deze verplichtingen niet na, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Wat dat precies betekent leest u hier.

Recht op bijstand

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. De gemeente moet binnen 8 weken een besluit nemen op uw aanvraag. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.

Beslist de gemeente niet binnen 8 weken op uw aanvraag? Dan heeft u vaak recht op een vergoeding op basis van de wet dwangsom. Let op! Dat kan niet als de vertraging door u komt.

Heeft de gemeente 4 weken na uw aanvraag nog geen besluit genomen? Dan kunt u een voorschot op een uitkering krijgen.

Iemand meenemen naar persoonlijk gesprek

Als u een uitkering heeft, kunt u af en toe een gesprek hebben met iemand van de gemeente. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. U mag zelf weten wie. Neemt u een begeleider mee? Dan kan de gemeente vragen of deze persoon zich wil identificeren.

Als het gesprek gaat over een officieel onderzoek naar fraude, mag u ook iemand meenemen naar het gesprek. Alleen als die andere persoon is betrokken in het onderzoek, bijvoorbeeld als getuige of als verdachte, kan dit geweigerd worden.

Identificatieplicht

U bent verplicht bij ieder contact met de gemeente zich te kunnen identificeren. Neem dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee zoals een:

 • Paspoort
 • Identiteitskaart
 • Rechtsgeldig verblijfsdocument

Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.

Inlichtingenplicht

U bent verplicht om alle wijzigingen in uw situatie aan de gemeente door te geven. Bijvoorbeeld verandering van inkomsten, het gaan samenwonen of een opname in het ziekenhuis.

Geeft u informatie onjuist of niet op tijd aan de gemeente door? Dan kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlagen of stoppen. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen en daar bovenop kunt u een boete krijgen.

Uw gegevens

De gemeente Delft verwerkt persoonsgegevens vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt. Dit is nodig om het recht op een uitkering vast te stellen en om te kijken of u aan het werk kunt. De gemeente geeft uw gegevens niet door aan iemand anders, behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft of als de gemeente dit wettelijk verplicht is.

Het kan wel zo zijn dat de gegevens die van u bekend zijn, worden vergeleken met bestanden van UWV, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Belastingdienst en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Huisbezoek

Als u een uitkering ontvangt of heeft aangevraagd, kunt u een huisbezoek krijgen als daar een aanleiding voor is. Tijdens het huisbezoek controleert de gemeente uw woon- en/of leefsituatie.

Verblijf in binnen- en buitenland

Heeft u een uitkering en wilt u verlof aanvragen of heeft u vakantieplannen? Vraag dan voortijdig toestemming aan bij de gemeente of uw re-integratiebedrijf. U mag 4 weken (28 dagen) per jaar met vakantie, of om een andere reden naar het buitenland.

Iets terug doen voor uw uitkering

De gemeente kan u vragen om iets terug te doen voor uw uitkering.

Recht op hulp bij het vinden van werk

De gemeente helpt u bij het (opnieuw) vinden van werk.

Loon en uitkering

Gaat u werken en ontvangt u hiervoor loon? Dan moet u dit de gemeente doorgeven. Lees hier alles over loon en uitkering, hoe werkt dat?

Arbeidsplicht en re-integratieplicht

De bedoeling is dat een uitkering tijdelijk is. U moet zo snel mogelijk weer een eigen inkomen verdienen, het liefst door betaald werk. De gemeente helpt u hierbij, maar dat is niet vrijblijvend. Ook hierbij horen verplichtingen. Lees meer over de arbeids- en re-integratieverplichtingen.

Ziek

Als u meedoet aan een traject naar werk of sociale activering zijn er regels voor ziek- en betermelding

Meewerken

De gemeente wil dat u zo snel mogelijk uit de uitkering komt en helpt u daarbij. Maar u moet wel meewerken als de gemeente daarom vraagt. Bijvoorbeeld aan:

 • Een (medisch) onderzoek of u kunt werken
 • Een oproep voor werk
 • Een onderzoek of u nog recht heeft op een uitkering
 • Een huisbezoek
 • Een onderzoek bij een vermoeden van fraude

Werkt u niet mee? Dan kan de gemeente uw uitkering (tijdelijk) verlagen of stoppen.

Geen onnodig beroep op bijstand

U doet alles om te voorkomen dat u in de bijstand komt. Doet u dit niet, of niet genoeg? Dan kunt u een waarschuwing krijgen, of ontvangt u tijdelijk een lagere uitkering. Het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering krijgt, of gedeeltelijk in de vorm van een lening.

Correct gedragen

De medewerkers van de gemeente doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Dan kunt u klacht indienen.

De gemeente accepteert geen beledigend of agressief gedrag. Als de gemeente het nodig vindt, doet zij aangifte bij de politie. U kunt tijdelijk een lagere uitkering krijgen.

Wat mag u van de gemeente verwachten?

 • De gemeente komt afspraken met u na
 • De gemeente is beleefd tegen u
 • De gemeente houdt rekening met wat u kunt
 • De gemeente vertrouwt op uw goede wil
 • De gemeente is duidelijk over uw rechten en plichten

Wat wordt van u verwacht

 • U komt afspraken met de gemeente na
 • U bent beleefd tegen medewerkers van de gemeente
 • U doet wat u kan en zet al uw kennis en vaardigheden in
 • U vertrouwt op de professionaliteit van de medewerkers van de gemeente
 • U bent eerlijk over uw situatie

Wetten en regels

Wilt u naar aanleiding van een besluit van de gemeente Delft de onderliggende wet en regelgeving inzien? Dan kunt u deze hieronder vinden of u belt naar 14015 voor meer informatie.

Meer verordeningen vindt u op de website van de overheid.